OTDO
Old Tibetan Documents Online

insc_Treaty

insc_Treaty
     
1. Content : The Sino-Tibetan treaty inscription of 821-822
2. Location : Lhasa, before the Lhasa gtsug-lag-khang
3. Date : composed 821-822, erected 823
4. Condition : extant
5. Photos / Rubbings :
Bsod rnams skyid (1984: plate 2, west, south and north faces, same as Wang (1982), Bushell (1880): west and north faces, 'Jam dbyangs and Wang (2000: 96 CHECK PAGE plate 68) west face, lines (17)18-44(45), Luo Zh.(1909): all faces, Luo Ch. (1933): north and south faces, Naitō (1928): all faces, Wang (1982): all faces, Richardson (1985: plate 14): east face, lines 24-59, south face, lines 18-35. Beijing Tushuguan jinshi zu (1989: 27): all faces, Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūsho (Web): all faces.
6. References :
Bushell (1880), Luo Zh.(1909) [P.Translit.], Francke (1909-10), Waddell (1909-11), Teramoto (1929), Naitō (1928), Luo Ch. (1933), Yao (1934), Niida (1937: 820-829) [P. Translit.], Fujita (1943), Wen (1945), Satō (1949), Suwa (1950), Richardson (1952), Li (1956a), Satō (1958-59: 874-931) [I. Translit., I. Trans.], Mibu (1959), Yamaguchi (1969), Li (1979), Li (1980), Chang (1981), Li and Coblin (1987: 34-137), Richardson (1978), Wang (1982: 1-60) [I. Translit., I. Trans.], Wang (1982: 1-60) [I. Translit., I. Trans.],  Bsod rnams skyid (1984: 21-49), Richardson (1985: 106-143) [P. Translit., P. Trans.], Chen and Wang (2003: 5-44) [I. Translit., I. Trans.]

Transliteration   (Change the Display Format)

(w1) $ / / bod gyi rgyal po chen po
(w2) 'phrul gyI lha btsan po dang / /
(w3) rgya'I rgyal po chen po rgya rje hvang te [/ /]
(w4) dbon zhang gnyIs / / chab srid
(w5) gcIg du mol nas / / mjal dum
(w6) chen po mdzad de gtsIgs bca[s]
(w7) pa / / nam zhar yang myi 'gyur [bar /]
(w8) lha myI kun gyIs shes shing dpang byas
(w9) te / / tshe tshe rabs rabs su / / brjod
(w10) du yod pa'I mjal dum gyi gtsigs
(w11) kyI mdo rdo ring[s] la bris pa'o
(w12) $ / / 'phrul gyI lha btsan po khri gtsug
(w13) lde brtsan gyi zha snga nas / / rgya rje
(w14) b'un b'u he'u ti[g] hvangtehvang te dang / / 'phrul dbon
(w15) zhang gnyis / / sgam dkyel chen pos
(w16) ni / / 'phral yun gnyis gyi legs
(w17) nyes cI yang [---] thugs rje chen
(w18) pos nI / / bka' drIn gyis dgab pa
(w19) la phyI nang myed pas / / mang po kun bde
(w20) skyid par bya ba la nI dgongs pa gcig /
(w21) yun rIng por legs pa'I don chen po
(w22) la ni bka' gros mthun te / / g[nye]n
(w23) rnying pa'I sri zhu nI [---] kyIm tshes
(w24) dgyes pa'I [ch / tsh---] brteg par
(w25) mol nas / / mjal dum chen po[']
(w26) mdzad de / / bod rgya gnyis / / da ltar
(w27) su mnga' ba'I yul dang mtshams srung
(w28) zhing / / de'i shar phyogs thams cad nI /
(w29) rgya chen po'i yul / / nub phyogs thams
(w30) cad nI yang thag par bod chen po'i
(w31) yul te / / de las phan tshun dgrar myI
(w32) 'thab / / dmag myI drang / / yul myI
(w33) mrnam / / yId ma ches pa zhIg yod
(w34) na / / myI bzung zhing gtam drIs te / /
(w35) brdzangs nas phyIr gtang ngo / /
(w36) da chab srId gcig cIng / / mjal
(w37) dum chen po 'dI ltar mdzad pas / /
(w38) dbon zhang dgyes pa'i bka' phrind
(w39) snyan pas kyang 'drul dgos te / /
(w40) phan tshun gyI pho nya 'dong ba yang / / lam
(w41) rnying par byung nas / / snga lugs bzhin
(w42) / / bod rgya gnyis kyI bar / / tsang kun
(w43) yog du rta brjes la / / stse zhung cheg du
(w44) rgya dang phrad pa man cad nI rgyas phu dud
(w45) bya / / tseng shu hyv[a]n du bod dang phrad pa
(w46) yan cad nI bod kyis phu dud bya ste / /
(w47) dbon zhang nye zhIng gnyen ba'I tshul bzhin
(w48) du / / srI zhu dang bkur stI'i lugs
(w49) yod par sbyar te / / yul gnyIs kyi
(w50) bar na dud rdul nI myi snang / / glo bur
(w51) du sdang ba dang dgra'i myIng nI myi grag ste
(w52) sa mtshams srung ba'I myi yan cad
(w53) kyang dogs shIng 'jigs pa myed par
(w54) sa sa mal mal na bag brkyang ste / / bde
(w55) bar 'khod cIng / / skyid pa'I bka' drIn
(w56) ni rabs khrI'i bar du thob / / snyan pa'I
(w57) sgra skad nI gnyi zlas slebs so chog du
(w58) khyab ste / / bod bod yul na skyid / /
(w59) rgya rgya yul na skyid pa'I srid chen po
(w60) sbyar nas gtsIgs bcas pa 'dI [---]
(w61) nam zhar myI 'gyur bar / / dkon mch[o]g
(w62) gsum dang / / 'phags pa'I rnams [dang]
(w63) gnyI zla dang gza skar la yang dpang du
(w64) gsol te / / tha tshIg gI rnams pas kyang
(w65) bshad / / srog chags bsad de mna'
(w66) yang bor nas / / gtsIgs bcas so / /
(w67) gtsigs 'dI bzhin du ma byas sam /
(w68) bshIg na / / bod rgya gnyis gang gis sngar nyes
(w69) pa la sdIg cing / / lan du dku sgyu cI byas kyang
(w70) gtsIgs bshIg pa la ma gtogs so / /
(w71) 'dI ltar bod rgya gnyIs [k]yI rje blon gyis zhal
(w72) gyIs bshags mna' bor te / / gtsIgs
(w73) kyI yI ge zhIb mor brIs nas / / rgyal po chen
(w74) po gnyIs kyI ni phyag rgyas btab / / blon po
(w75) gtsIgs 'dzin pa la gtogs pa rnams
(w76) kyI ni lag yIg du bris te / / gtsIgs kyi
(w77) yI [ge] d[k]o[---] phyag sbal du bzhag [go] / /
(wad1) 大唐文武孝徳皇帝###大蕃聖神贊普###舅甥二主商議社稷如一結立大和盟約永無淪替神人倶以證知世世代代使其稱讚是以盟文節目題之於碑也
(wad2) 文武孝徳皇帝與[---]贊陛下二聖舅甥濬哲鴻被曉今永之屯享矜愍之情###恩覆其無内外商議叶同務令萬姓安泰所思如一成久遠大善再續慈親之情重申鄰好之義爲大和矣今
(wad3) 蕃漢二國所守現管本界[--]已東大唐國界已西盡是大蕃境土彼此不爲寇敵不舉兵革不相侵謀封境###或有猜阻捉生問事訖給以衣粮放歸###今社禝叶同如一爲此大和然###舅甥相好之義善[-]祗
(wad4) 毎湏通傳彼此駅騎一[---]蕃漢竝於將軍谷交馬其綏戎柵已東大唐祗應清水縣已西大蕃供應湏合###舅甥親近之禮使其兩界煙塵不揚罔寇盗之名復無驚恐之患封人撤備郷土倶
(wad5) 安如斯樂業之[---]遍於日月所照矣蕃於蕃國受安漢亦漢國受樂茲乃合其大業耳依此盟誓永久不得移易[-]三寶及諸賢聖日月星辰請爲知證如此盟約各自契陳刑牲爲盟設此大
(wad6) 約儻不依此誓蕃漢[---]禍也仍湏讎[-]及爲陰謀者不在破盟之限###蕃漢君臣竝稽告立誓周細爲文###二君之験證以官印登壇之臣親署姓名手執如斯誓文蔵於王府焉
(e1) $ / / 'phrul gyI lha btsan po khri gtsug lde brtsan dang / / rgya rje b'un b'u [he'u]
(e2) tig [hvang] te gnyIs / / chab srId gcIg du mol te mjal dum mdzad pa'i
(e3) [dbon zhang g]nyIs kyi tshul ci 'dra ba dang / / mjal dum mdzad pa'i
(e4) gtan tshigs rdo rings la bris pa'o / /
(e5) / / 'phrul [gyI] l[ha] btsan po 'o lde spu rgyal / / [y]ul byung sa dod tshun cad
(e6) gdung ma 'gyur bar / bod kyI rgyal po chen po mdzad pa yang / / gangs ri
(e7) mthon po'i ni dbus / / chu bo chen po'i ni mgo / / yul mtho sa gtsa[ng]
(e8) zhes / / [g]nam gyI lha las / / myi'i rgyal por gshegs te / / gtsug lag
(e9) [chen pos] nI / / yund kyi srid btsugs / / chos khrims bzang pos nI / /
(e10) lugs bsrang / / byams [pa]'I bka' drin gyIs nI nang gI tshis sbyard / /
(e11) dgra thabs mkhas pas ni phyI'i dgra btul te / / chab srId nI phyir zhing che
(e12) [dbu rmog] nI slar zhing brtsan pas / / nam [zhar] gtsug myi 'gyur / / byin [myi]
(e13) [nya]m[s pa]'i g.yung drung gi rgyal [po] ch[e]n po [yin] / / de'I phyir / / lho phyogs
(e14) gyI [mo]n rgya gar dang / / nub phy[ogs] kyI ta zhig [dang] / / byang phyogs kyI dru gu [ni (/no)]
(e15) [smel (/spel)] la stsogs pa / / g.yu g[---]u[---] rgyal po sdom [---]o [---] y[---] ba kun ky[ang] / /
(e16) 'phrul gyI lha bstan po'i dbu rmog brtsan po dang lugs bzang po la / / myI
(e17) [ph]y[o]gs myI gus pa myed de / / phan tshun dgyes shing / / b[k]a' stsald to chog
(e18) nyan pa yin / / shar phyogs [na] rgya 'dug pa / / mtsho chen [po]'i bar / / ngI ma
(e19) shar pa logs kyI rgyal po ste / / lho bal gzhan dang myI 'dra 'bar / / srid dang
(e20) chos bzang / / gtsug lag che bas / / bod dang yang / / 'thab kyI zla / / gnyen
(e21) gyI do ste / / dang po rgya rje lI rgyal sar zhugs nas / / de'e tang gi srId l[o nyi shu]
(e22) rtsa gsum lon / / rgyal rabs gcIg gi 'og du / / 'phrul gyI lha btsa[n] [po]
(e23) khri srong brtsan dang / / rgya rje the'e tsong b'un bu sheng hvang te gnyIs [/ / chab]
(e24) srid gcIg du mol nas / / ceng kvan gyI lo la / / mun sheng kong co / /
(e25) [b]tsan po'i khab du blangs / / phyis 'phrul gyI lha btsan po khri ld[e gtsug]
(e26) brtsan dang / / rgya rje sam lang kha'e 'gvan sheng b'un shIn b'u hvang te [gnyis]
(e27) [chab] srId gcIg du mol te / / gnyen brtsegs nas / / keng lung gI lo [la]
(e28) [ki]m shIng kong co / / btsan po'i khab du blangs nas / / dbon zhang du gyur
(e29) te dgyes pa las / / bar 'ga' phan tshun gyI so'i blon pos gnod pa
(e30) dag rngul gyis kyang / / gnyen ba'I chab gang du bya ba / / thugs brel che nas
(e31) do'[i] dag gI tshe / / dmag stongs kyis phan thogs par byas pa dang / / phan tshun
(e32) [thu]gs nongs byung ngo chog na / / dges snang dag kyang ma chad par bsris te / /
(e33) 'dI ltar nye zhIng gnyen ba yIn na / / dbon zhang gI tshul kho na ltar / / thugs
(e34) yI dam phabs pa las / / btsan po yab lha 'phrul khri lde srong brtsan gyi zha
(e35) snga nas / / sgam dkyel chen pos nI / / chos srid ci la yang mkhas shIng gsal
(e36) byams pa'I bka' drin gyis nI / / phyi nang myed par / / phyogs brgyad du khyab ste / /
(e37) mtha bzhI rgyal po kun dang yang mjald cIng 'dum bar mdzad na / / rgya dang lta
(e38) zhig / / gnyen rtseg ma / / yul khyIm tshes yin bas / / lhag par chab srid
(e39) gcIg du dgyes te / / phan tshun dbon zhang dgongs pa mthun nas / / rgya rje zheng
(e40) shIn b'un b'u hvang te dang / / mjal dum du mol te / / bka' khon rnying pa ni
(e41) sbyangs shing bsald / / dgyes pa gsar nI bslas shIng bstud nas / / de tshun
(e42) cad / / btsan po dbon nI sku tshe gcIg / / rgya rje zhang nI gdung rabs gsum gyI
(e43) bar du / / bka' khon gyi gcugs nI ma byung / / dgyes pa'i sri zhu nI phan tshun
(e44) phyad de / / pho nya gces pa las / / bka' phrin snyan pa dang / / dkor nor / /
(e45) bzang pos nI / / rgyun du 'drul na / / mjal dum gyi mdo chen po gtsigs
(e46) bca ba lta bu yang ma grub / / dbon zhang mold ba'I rjes kyang tshad ma phyin par /
(e47) thugs nongs kyis brtsal te / / bar gyi gcugs rnying pa phran tshegs kyi /
(e48) dogs phrig gIs / / legs pa chen po'i sku don / / phyi lcigs she dag du gyur
(e49) nas / / dgra chos kyI thabs dang / / dmag brtsan po dag kyang myI rngul du ma
(e50) rung ste / / dgra zun gyi tshul du gyurd kyis kyang / / [yang (/yong)] nye zhing gnyen la / /
(e51) 'phrul gyi lha btsan po khri gtsug lde brtsan gyi zha snga nas / / mkhyen pa ni / /
(e52) 'phrul gyi tshul chags / / mdzad pa nI lha'i lugs dang mthun te / / bka'ka + '
(e53) drin chen pos / / phyI nang gnyis su snyoms shing / / dbu rmog brtsan / / bka'
(e54) lung gnyan te / / rgya rje b'un b'u he'u tig hvang te dang dbon zhang gnyIs / /
(e55) 'phrul gyi dgongs ba nI mthun / / '''legs pa'I chab srid nI gcIg ste / /
(e56) bod rgya gnyis / / rabs khrIr bde sky[i]d pa'I mjal dum chen po mdzad nas / /
(e57) rgya yul du ni / / keng she'i nub phyogs sheg sang sI'i drung du / / bod chen
(e58) po'i lo'i mying nI skyid rtag lo bdun / / rgya chen po'i lo'i mying nI / /
(e59) [c]ang keng lo dang po lcags mo glang gI lo'I dgun sla ra ba tshes bcu la / /
(e60) dkyIl 'khor la 'dzegs na[s / / rgya]s gtsIgs bzung ngo / / bod
(e61) yul du nI / / pho brang lha sa'I shar phyogs sbra stod tshal du / / bod chen po'i
(e62) lo'i myIng skyId rtag lo brgyad / / rgya chen po'I lo'i mying cang keng lo /
(e63) [g]nyis / / chu [pho] stag gI lo'i dbyar sla 'bring po tshes drug la / / dkyIl
(e64) [']khor la 'dzegs te / / bod kyIs gtsIgs bzung ngo / / gtsIgs kyI
(e65) mdo rdo rings la bris pa 'di yang / / bod chen po'i lo'i mying skyid rtag
(e66) lo dgu / / rgya chen po'i lo'i mying cang keng lo gsum / / chu mo yos
(e67) bu lo'i dpyId sla 'bring po tshes bcu bzhI la / / rdo rIngs la yI ge bris so / /
(e68) rdo rings 'dI la drI ba'I spyan yang / / rgya'I pho nya thabs / / 'gu
(e69) [---] [---]e shId yod pa / / do tse 'eng / / thabs tsan shan de [b'u] yod pa /
(e70) [---] par byas so / / gtsigs khrIms rdo rIngs la brIs pa 'di
(e71) [dang 'dra] ba cig / / rgya'I yul keng shIr ya[ng] gtsugs so
(n1) $ / / bod chen po'I blon po che phra mjal
(n2) dum gyI gtsigs 'dzIn pa la gtogs
(n3) pa'I thabs dang myIng rus la / /
(nad1) (01-01) 大蕃宰 (01-02) 相等和 (01-03) 好登壇 (01-04) 立盟官 (01-05) 寮名位
(n4) $ / / bod chen po'I chab srId kyI blon po chen
(n5) p[o] bka' la gtogs pa'I thabs dang myIng
(n6) rus / /
(nad2) (02-01) 大蕃 (02-02) 宰相 (02-03) 同平 (02-04) 章事 (02-05) 名位
(n7) [$ / /] bka' chen po la gtogs te phyI nang
(n8) [gnyi]s la dbang zhIng chab srid 'dzin [pa]
(n9) [ba]n de chen po dpal chen po yon [tan]
(nad3) (03-01) [---] (03-02) [--]政同 (03-03) 平章事沙 (03-04) [---] (03-05) [---]
(n10) [---] dmag go chog gI bla zhang khrI sum rje
(nad4) (04-01) [---] (04-02) [---]馬 (04-03) 都元帥同 (04-04) 平章事尚 (04-05) 綺心兒
(n11) [---] [---r] blon chen po blon [---]o[---]
(nad5) (05-01) [---] (05-02) 同平 (05-03) 章事 (05-04) [---] (05-05) [-]熱
(n12) [/ / gung] blon 'o[g] pon dmag [---]
(n13) [---] bzang [/]
(nad6) (06-01) 天下兵 (06-02) 馬副元 (06-03) 帥同平 (06-04) 章 (06-05) [---]
(n14) [chab sr]I[d] kyI blon po chen po blon rgyal
(n15) [---]
(nad7) (07-01) [---] (07-02) [---] (07-03) [---] (07-04) [---] (07-05) [---]
(n16) [---] srI[---] [---]n[---] [---] po [---]
(n17) [---]
(nad8) (08-01) 宰相同 (08-02) 平章事 (08-03) 論結贊 (08-04) 叵熱
(n18) $ / / chab srId kyI blon po chen po zhang [---]
(n19) khod ne stang / /
(nad9) (09-01) 宰相同 (09-02) 平章事 (09-03) 尚綺立 (09-04) 贊窟寧 (09-05) 悉當
(n20) $ / / chab srId kyI blon po chen po zhang khri bzhe[r]
(n21) lha mthong / /
(nad10) (10-01) 宰相同 (10-02) 平章事 (10-03) 尚綺立 (10-04) 熱貪 (10-05) 通
(n22) $ / / chab srId kyI blon po chen po blon rgyal bzang
(n23) 'dus kong / /
(nad11) (11-01) 宰相同 (11-02) 平章事 (11-03) 論頬藏 (11-04) 弩悉 (11-05) 恭
(n24) $ / / bod chen po 'I blon po phal gyi thabs dang
(n25) myIng rus / /
(nad12) (12-01) 大蕃 (12-02) 諸寮 (12-03) 寀登 (12-04) 壇者 (12-05) 名位
(n26) $ / / nang blon mchIms zhang rgyal bzher khod ne
(n27) brtsan / /
(nad13) (13-01) 曩論 (13-02) 琛尚 (13-03) 頬熱 (13-04) 窟寧 (13-05) 贊
(n28) $ / / phyI blon bka' la gtogs pa cog ro /
(n29) blon btsan bzher lho gong / /
(nad14) (14-01) 紕論伽 (14-02) 羅篤波 (14-03) 屬盧論 (14-04) 贊熱土 (14-05) 公
(n30) $ / / snam phyi pa mchIms zhang brtan bzher stag
(n31) tsab / /
(nad15) (15-01) 悉南紕 (15-02) 波琛尚 (15-03) 旦熱悉 (15-04) 諾帀
(n32) $ / / mngan pon khab so 'o chog gI bla 'bal blon
(n33) klu bzang myes rma / /
(nad16) (16-01) 岸奔榼 (16-02) 蘓戸屬 (16-03) 劫羅末 (16-04) 論矩立 (16-05) 蔵名摩
(n34) $ / / bka'I phrin blon bran ka blon stag bzher hab
(n35) ken / /
(nad17) (17-01) 給事中 (17-02) 勃闌伽 (17-03) 論悉諾 (17-04) 熱合乾
(n36) $ / / rtsis pa chen po rngegs blon stag
(n37) zIgs rgan kol / /
(nad18) (18-01) 資悉波 (18-02) 折逋額 (18-03) 論悉諾 (18-04) 昔幹窟
(n38) $ / / phyI blon 'bro zhang klu bzang lha bo brtsan
(nad19) (19-01) 紕論没 (19-02) 盧尚[-] (19-03) 樓勃藏 (19-04) 他
(n39) $ / / zhal ce pa chen po zhal ce'o chog gI
(n40) bla / / myang blon rgyal gen legs tsan
(nad20) (20-01) 刑部 (20-02) 尚書 (20-03) 明論 (20-04) 結研 (20-05) 歴贊
(s1) s / / rgya chen po'I blon po che phra mjal dum gyI
(s2) gtsIgs 'dzIn pa la gtogs pa 'I thabs
(s3) dang myIng [rus la] / /
(sad1) (01-01) 大唐宰 (01-02) 等和 (01-03) 好登壇 (01-04) 立盟 (01-05) 寮名位
(s4) [$ / / rgya] chen po'i chab srId kyI blon po chen [po]
(s5) [bka'] la gtogs pa'I thabs dang myI[ng rus] / /
(sad2) (02-01) 大唐 (02-02) 宰相 (02-03) 同平 (02-04) 章事 (02-05) 名位
(s6) [$ / / jeng 'gI] da'e pu zhI'u mun ha [zhi] lang gi [thabs]
(s7) yod pa bka' chen po [la gtogs] pa [---]
(s8) [---]
(sad3) (03-01) 正議大 (03-02) 夫門下 (03-03) 侍郎同 (03-04) 平章事 (03-05) [---]
(s9) $ / / [---] da'e pu zhI'u c'ung [shu zhi lang gi thabs]
(s10) yod pa [bka'] chen po [la gtogs pa] [---]
(sad4) (04-01) [--]大 (04-02) 夫中書 (04-03) 侍郎同 (04-04) 平章事 (04-05)
(s11) $ / / [tha]'I c'ung da'e pu zhI'u c'u[ng shu zhi lang gI thabs]
(s12) [yod] pa bka' chen po la gto[gs pa] [wang] pha / /
(sad5) (05-01) 太中大 (05-02) 夫中書 (05-03) 侍郎同 (05-04) 平章事 (05-05) 王播
(s13) $ / / c'ung da'I p'u zhI'u zhang shu ho b'o zhI lang gI thabs
(s14) yod pa bka' chen po la gtogs pa d'o 'gvan
(s15) yveng
(sad6) (06-01) 中大夫尚 (06-02) 書戸部 (06-03) 侍郎同 (06-04) 平章事 (06-05) 杜元
(s16) $ / / jeng 'gI da'i pu peng bo zhang shu thabs yod
(s17) pa bka' chen po la gtogs pa se'u 'b'en / /
(sad7) (07-01) 正議 (07-02) 大夫 (07-03) 兵部 (07-04) 尚書 (07-05) 蕭俛
(s18) $ / / rgya chen po'i blon po phal gyI thabs dang myIng
(s19) [ru]s / /
(sad8) (08-01) 大唐 (08-02) 諸寮 (08-03) 寀登 (08-04) 壇者 (08-05) 名位
(s20) $ / / kIm ts'I kvang log da'e phu zhang shu dza b'og ya'i
(s21) [tha]bs yod pa han ka'u / /
(sad9) (09-01) 金[光] (09-02) 祿大夫 (09-03) 尚書左 (09-04 ) 僕射韓 (09-05) 皐
(s22) $ / / je'u 'gI lang 'gu shI cung shIng gi thabs yod [pa]
(s23) 'gI'u sing zhu / /
(sad10) (10-01) 議 (10-02) 郎御 (10-03) 史中 (10-04) 丞牛 (10-05) 僧孺
(s24) $ / / tha'I cung da'I pu g'em ge'u zhang shu tsa bog ya li
(s25) [bo] zhang shu thabs yod pa li k'ang / /
(sad11) (11-01) 太中大夫 (11-02) 尚書右 (11-03) 僕射兼 (11-04) 吏部尚 (11-05) 書李絳
(s26) [$ / /] 'gIn tsheng kvang log da'I phu ho bo zhang sh[u]
(s27) [tha]bs yod pa yang ^u ling / /
(sad12) (12-01) 銀青光 (12-02) 祿大夫 (12-03) 戸部尚 (12-04) 書楊 (12-05) 於陵
(s28) $ / / thong g'I da'e p'u shI'u l'e'i b'o zhang [shu thabs]
(s29) yod pa wu'i zhI'u / /
(sad13) (13-01) 通議 (13-02) 大夫 (13-03) 禮部 (13-04) 尚書 (13-05) 韋綬
(s30) $ / / 'gIn tsheng kvang log da'I pu kem ke'u [zhang]
(s31) [shu] tsa b'og ya kyam tha'i shang keng gI thabs yo[d pa]
(s32) [---] [---]'u tshong zhu / /
(sad14) (14-01) 銀青光祿 (14-02) 大夫尚書 (14-03) 右僕射兼 (14-04) 太常卿趙 (14-05) 宗儒
(s33) [$ / /] tha['I cung] da'I p'u le'i b'o zhang shu [---]
(s34) [---] yod pa / / b'e'I bu / /
(sad15) (15-01) 太中大 (15-02) 夫禮部 (15-03) 尚書兼 (15-04) 司農卿 (15-05) 裴武
(s35) $ / / jeng gI da'e p'u zhI'u keng ce'u yun kyam 'gu [shi]
(s36) [da]'e p'u thabs yod pa lI'u kong cag / /
(sad16) (16-01) 正議大 (16-02) 夫京 (16-03) 尹兼御 (16-04) 史大夫 (16-05) 柳公綽
(s37) [$] / / 'gin tsheng kvang log da'e p'u kem ke'u kong bo [zhang]
(s38) [shu] kyam tsa kIm 'go we'I da'I tsang kun gyi thabs [yod]
(s39) pa kvag tshung / /
(sad17) (17-01) 銀青光祿 (17-02) 大夫工部 (17-03) 尚書兼右 (17-04) 金吾衛大 (17-05) 將軍郭
(s40) [$ / / ---] kyam 'gu shI da'e
(s41) [pu thabs y]o[d] pa / / li'u 'gvan teng / /
(sad18) (18-01) [---]大 (18-02) (18-03) 卿兼御 (18-04 )史大夫 (18-05) 劉元鼎
(s42) [$ / /je]'u 'gi lang zhI'u zhang shu dza s'I lang cung kyam '[gu]
(s43) [shi] cung shing gI thabs yod pa lI'u shI la'u / /
(sad19) (19-01) 朝議郎 (19-02) 尚書左司 (19-03) 郎中兼御 (19-04) 史丞劉 (19-05) 師老
(s44) [---]
(s45) [---]
(s46) [---]
(sad20) (20-01) [--]郎[-] (20-02) [---] (20-03) [---] (20-04) [-]監察御史 (20-05) 驍騎李武
(s47) [$ / /] je'u [san lang] [---]
(s48) [---]
(s49) [---] / /
(sad21) (21-01) 朝郎 (21-02) [---] (21-03) [---] (21-04) [---] (21-05) [---]