OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1073
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

(1) [---] zh[o]n zh[o]n pa' 'dr[a]gs / d[e] bar yang rung gum / n[i] ma / gum gy[i] / smas dang /
(2) khyI sbod sbod pa po zhig na rIng res / gcig gIs / bcad de dkod du 'og rta dam pa' gcig
(3) dang smas pa'i ya stags / mang 'ung dbabodbab bo / mo zhig na gi za ma / dam / pa gcIg gyis bcad de /
(4) ya stags mang 'ung dang dang yus bdag stsald do / :: / zhang lon pra men gyI yi ge pa'
(5) {pa} yan 'cad / khong ta ngo bo dang khong ta dang stong mnyam / ba gcig / la / dngul gi yi ge pa' / man cad /
(6) zangs gyI yi ge pa' / yan 'cad / khong ta ngo bo dang / / khong ta dang / / stong mnyam / ba / gcig / gyis / khyi /
(7) sbad de / khyi sbad pas / bza's / de / gum / yang rung / khyi sbad pas / g.yar / las stsogs pa' / zhon zhon
(8) pa zhig 'drogs / de bor de gum / yang rung / khyI sbad pa'I lan 'don gyIs / cIs / bkum / yang rung
(9) khyi sbod sbod pa po zhig na / kho 'da' 'pra shIg bkum ste / bu smad spyug go / bang za' pyugs nor /
(10) / ci mcIs / pa' gum ba'I stong du / stsald do / khol yul / / ni slad na bu sdum pa bub pa' /
(11) zhig mcIs / na bu stsald do / bu sdum pa' / phub pa' ma mcIs / na pa stsald do / pa ma mcis /
(12) na pu nu po drung mcIs / gyang myI stsald do / bkum ba' su'I 'bangs / su'i bran ba' / khol yul /
(13) so sor bzhes 'tsol cIg / sdum pa' / ma bub pa'/ zhIg / khyi sbod sbod de / bkum / na spad spun du /
(14) bang za pyugs nor / ma bgo pa'I / rnams / bgos / de bkum / ba'I / sgal / bar / bang za pyugs nor / ci /
(15) thob pa' / kund / bkum ba'I stong du stsald do / bud myed khyo mcis / pa' / zhig / khyi sbod sbod de /
(16) bkum na / mo 'da' / gdod ma' / / pa mying gyIs / cis / brtsangs pa' / kund gum / pa'I stong du stsald do /
(17) bu sring khyo ma mcIs pa'/ zhIg khyi sbod sbod de bkum na mo 'da' la bran dang pyugs / nor / kud /
(18) pa' cI mcIs pa' gum / ba'I stong du stsald do / khyi sbad pas / zhang lond / zhig bzas de / gum ni ma /
(19) gum / gI smas / gyang rung / khyI sbad pas / g.yar las / stsogs pa' / zhon zhon ba 'drogs / de bor / yang /
(20) rung gum / nI ma gum / gI smas / dang khyi sbod pa' / zhIg na kho na po reng du spyug go / bang za' / pyugs /
(21) nor gyi bzhI ca gcIg smas / pa'I dkod du stsald do / mo zhig na mo 'da'I / spyugs / la / bang za pyugs /
(22) nor cI mcIs / pa'I pyed smas / pa'I dkod du stsol cIg / ::/ zhang lon pra myInmen gyI yI ge pa' /
(23) yan cad khong ta ngo bo dang / khong ta dang stong mnyam ba gcIg la / gtsang cen man cad / dmangs / thamtha' /
(24) ma yan cad cIg gyIs / khyi sbad de khyi sbad pas / bza's / de gum / yang rung / g.yar las / stsogs / de /
(25) zhon zhon ba zhig / khyIs 'dros de bor de / gum yang rung / khyI sbad pa'I lan dond cIs / gum / yang / rung / zhang /
(26) lond dang dge ba la / khyi sbod sbod nongs / gyIs / khong ta bu smongs / byung yan cad dgum / mo / smongs /
(27) ma byung ba smad nI spyug go / bang za pyugs / nor / kund nI zhang lon gum / ba'I stong du stsald do /
(28) sdum pa' ma pub pa / zhIg khyI sbod sbod de bkum / na spad spun du bang za'/ pyugs / nor / ma / bgos /
(29) [---] [-]'I rnams / bgos / de bk[um / ba'i] [---]
Loading...