OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1136
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

(1) [---]
(2) [---] [rgyal? gra?] [---]
(3) rgyal du gshegs / / gnyan dang klu yan chad rgyal gshegs pa ni g.yen dgu bya tham shad rang rang
(4) bdud tang 'dre bar smososmos so / / ma bla cud ki rgyal gshegs na smya bo lag rings rgyal du gshegs / de mo
(5) sho'i rgyal gshegs na' ske ga pung 'dur / 'brong pub [b?]ud bu 'brong dur gyi rgyal du gshegs / bdag shing pha dgu
(6) rgyal du gshegs / sribs shing ma bcu'I rgyal du gshegs / / rabs rdzogsordzogs so / /
(7) $ /:/ yul dga' yul byang rnams na smra myi ste btsun po dang rma myi de btsun po gnyis shig mchisna / / 'o na smra myi ste
(8) btshun po snying du yang rma myi de las sdug ma mchis / rma myi de'i snying du yang smra myi ste btsun po las sdug
(9) ma mchistemchis te myi sdug gnyis ni shag rag bgyis gchig shi ni gchig gis bdur bar bgyis gchig rlag ni
(10) gchig gis btshal bar bgyisna / / 'o na re shig re shignashig na smra myi ste btshun po zhig byang 'brog snam stod du
(11) g.yag shor 'brong 'gor du gshegsna / 'brong ba myi gshed gyis smra myi ste btshun po zhig myi rta gdum du bldugstebldu & gste READ: blugs te
(12) bkrongs kyis ma mchisno / / re shig [re? shig?] na rma myi de btsun po zhig ro bsdad ni zhag du ma byond
(13) zhag bsdad ni slar slar ma byond / [---] / ni lor ma byon lo bsdad ni snying du ma byon nas / rma myi de btshun
(14) pho zhig byang ka snam brgyad du smra myi ste btshun po zhig ['tsha]l du byon na smra myi ste btshun po ni 'brong bu myi
(15) gshed kyis myi dri nu bkrongs kyispurkyi spur ma mchis / / dang [-]l nas thugs chad ro ru chad brang [gam?] gdingsugdings su
(16) gam thugs gnag chad kyis byams stang gi ngo mo ['tshald?] spun mchi 'khor gyis ni lta l[-] d[u?]g dkar
(17) [mya?]sya gzigs du myi ngu na mchi ma khrag gis ngustengus te / smra myi ste btsun [---] chen pos / smra myi ste btshun [po'i? spur?] shig [snaM? ste?]
(18) rma myi de'i btsun po'i mchid nas / smra myi ste btsun po 'od shid du [gtang?] ['tshal?]'chal [brang?] du gzugs 'tshal gsung ste rgyal [thag?] brgyad ni
(19) bas la bchas / se gru bzhi ni lung du brtsigs / gdan byang gdan khod mo ni gdan du bting / gram mching gram sngon mo ni phabsuphabs su bkhroM / / 'o na do
(20) ma [*ma] mchis snying dags ma mchis nas / / rma myi de'i btshun po zhig do ma tsholdutshol du mchis snying dags tshol du mchisna / yul sre ga rte'u lung na
(21) rta pha yab kyi mtshan na / gser rta'I gser ma ron dang ma g.yu rta'i g.yu ma ron gnyis rta gnyis 'tshos kyi bu rmang gnyis 'thams kyi
(22) bu lo'i dusudus su rte'u bal bu mtshog rum zhig byung ste / rte'u ma pyi 'brang ba las / rma myi de'i btsun pos / mang zhags 'breng gis bzung ste / skyes
(23) mthu che ni mthu 'is drangs ste / bse'i cho rol du ni bcug / mthing gi dmu rtod kyis bsgrogs nas / pyugs spo mnye du ma / smra myi ste btsun po dang
(24) myi ngan bu gnyis myi sdug gnyis ni shag rag bgyistebgyis te gchig shi ni gchig gIs bdur bar bgyis na / smra myi ste btshun po ni rman te ni grongs /
(25) sdug ste ni rlag na / shid bgyir 'brang gzugsugzugs su / do ma ma mchis snying dags ma mchisna / / pyugs smo ma khyod kyis chab gang lar bgyi 'tshal
(26) yang ba rab du spogs 'tshal zhes mchi nas / / yul dga' yul byang rnam[s]urnams su [rte?]'u bal bu khri de bzhud nas / mying dang btshan btags pa'
(27) ser ngang 'ger btags nas 'tshal te mchis nas bres rta bres skyal mo skyil mor stsald nas / 'bras kyi lcang pa ni gsan ca bu ram nyug
(28) cu ni blud nas / pum phum ni dar gyis bchings / dbul bya ru khyung ru ni btsugs / rngog ma ni gsham du bkye / sogs shun sge'u gong ni / khabsukhabs su
(29) bkab / mjug manima ni slungsuslungs su stsald te chab gang ni lar btab yang 'ba' [rab?] du spagstepags ste / phan te bsod do / / nan skorzhibskor zhib du bgyi /
(30) $ /:/ yul chab kyi ya bgo na rtsang ho de 'i hos bdag dang ma yum gyi mtshan gshen za'I gyi myed ma bshos dang nams kyi sras na / / mying dral gyI mtshan
(31) sma bu zing ba'i zIng skyes dang sring mo lcam smos pa / lcam lho rgyal gyI byang mo tsun / / 'o na re shig re shig na / rtsang ho'I hos bdag tang smra bon gyi zing ba
(32) zing sgyesskyes gnyis la dkor dang dagsudags su chi mnga' na' / ra bdun cha bdun zhig mnga' / 'o na khye'u ra rdzi cha rdzi po zhig / ra lnga 'tso zhing spang ka nyug
(33) [ra?] slag gyon zhing drib du 'khor te / ra 'tsho cha 'tsho zhing lung 'gi ya pur mchis na / 'o na re shig re shig na / / lung 'gI ya phu brag dmar rum nas
(34) srin rta khra mo gchig byung / yul lung 'gi ma mda' nas / cu rta sngon po gchig byung ste / rta gnyis 'tshos kyi bu rmang gnyis 'thams kyi bu lo'i dus / su
(35) sla'I man du rte'u bal bu mchog rum gchig byung ste rte'u ma phyi 'brang rmang bu yum phyi dgyu zhing mchis na / / sang phod lo'i dus sla'i man du / yang
(36) rte'u bal bu mchog rum gchig byung rta bzhi rmang bzhI zhig / nyin zhing [---] ri dkar gyi rtsva la za zhing sribs ri gnag gI cu la 'thung zhing mchis na' /
(37) ['o?] na' re shig re shig na' / khye'u ra rdzi cha rdzi pos jo bo rtsang ho de'I hos [bdag?] dang smra bon gyi zing ba zIng skyes kyi snyan du gsol de nan skor gong ma
(38) las 'byung ba bzhin bgyi / / jo bo rtsang ho de'i hos bdag dang smra bon gyi zing ba'I zing skyes kyi zhal nas / 'o na khye'u chi bden chi brdzun zhes rta [gzigs?]
(39) su gshegs gshegs na' / / khye'u ra rdzi cha rdzi chi mchi chi mad de / rtsang hos bdag dang rma bu zing ba'i zing skyes zhig slaruslar ru byon te / ra bdun cha /
(40) bdun bal te / rta'i kog tshe rmang 'gi kog tshe ra snyi thing ka lag bzhi zhig bgyis ste / rta gling khyad khyud ljad ljod du btsugstebtsugs te / pu nas khus btab
(41) mda' nas g.yab bor na / rta dkyus ste mchis rmang dkyustedkyus te mchis nas / ra snyi thing ka lag la / cu rta sngon po zun nas rgal pa thabs gchig rgal
(42) [na?] ra snyi [thing?] ka lag chad de lung 'gi ma mda' na mtsho so rum du bros kyis ma mchIs / srin rta khra mo zun te rgal pa thabs gchig rgal na ra snyi
(43) thing ka lag chad de lung 'gi ya pur brag dmar rum du bros ste mchis / / 'o na rte'u bal bu gnyis shig zun te / rgal pa thabs gchig thabs gnyis
(44) thabs gsum rgal kyang ra snyi thing ka lag ma chad de / / rte'u ma shorteshor te / de ru zun na / rtsang ho de'I hos bdag dang smra bon gyi zing ba gnyis
(45) kyis bse 'i cho rol du ni bcug mthing 'gigi dmu rtod kyis brtod nas / / mying dang mtshan btags pa' / pho ni bkra la byar btags nu bo ni gnag
(46) dom byar btagstebtags te dkor dang dagsudags su bgyisobgyis so / / 'o na lcam lho rgyal byang mo tsun zhig / / yul chab kyi ya bgor / rje gu ge rkang phran dang gnyen
(47) dang gdumdugdum du bgyistebgyis te / rje gu ge rkang phran gyi gnye bo myi brgya rkya brgya zhig yas se byung na / / lcam lho rgyal byang mo tsun gyi mchid nas / / yul kha la
(48) ra nga stod ni bkrod ching shul ring la / / zhang zhung gu ge rkang phran ni 'dris shing sdang / nya gro ni bchabcha' zhing kha 'is gsung nas / rtsidagrtsi dag gnag gis
(49) 'gegs ste de ru nongs na' / / 'o na yab rtsang ho de hos bdag dang mying smra bon zing skyes kyis nang gi dro la bzhengsubzhengs su gsol na yang
(50) bzhengsubzhengs su ma gnang nub kyi 'on la bzhengsubzhengs su gsol [na?] bzhengsubzhengs su ma gnang / / ste lcam lho rgyal byang mo tsun ni zhal ni mun re phab / rtsi dag nag po ni mgul
(51) na nar zhing mchisomchis so / / pha yab rtsang ho de'i hos bdag dang dral smra bon zing skyes kyis / / pha gshen rabs kyi myi bo'i snyan du gsol te / myi ngan
(52) bu 'i bu mo lcam lho rgyal gyi byang mo tshun ni / rtsi dag gnaggIsgnag gIs 'gegste'gegs te gum na / da rtsi dag gnag chig dgrol 'tshal zhes bgyis na / pha gshen
(53) rabs kyi myi bo'i zhal nas / rtsi dag gnag po ni dgrol myi 'tshal / bya gshen 'jon mos dgrol 'tshal zhes gsung na 'o na bya gshen 'jon mo zhig
(54) bya bon bang pa bang reg chig gnyer du btang na yang bya gshen 'jon mo ma khugs nas / / skyin po ru thog rje zhig bya gshen 'jon mo
(55) gnyer du btang na / bya gshen 'jon mo zhizhig khugstekhugs te mchis nas bya gshen 'jon mo 'is 'geg lug nag po dang 'geg ra rgya bo zhig rgyusurgyus su brgyus
(56) nas / nub gsuM bon gshen bon du bsgyerd na sang 'gi nam nangs na 'geg lug nag po dang 'geg ra rgya bo la bdud dgu ni bdud du bor zhing
(57) mchis / / lcam lho rgyal byang mo tsun gi mgul nas / / rtsi dag gnag chig grol ching mchistemchis te zhal mdangs dkar ni sla re 'od de zhal dang
(58) bzhad pa lta zhing bzhugs nas / / yab rtsang ho de'i hos bdag gis shid du ni gtang 'tshal 'brang du ni gzugs 'tshal zhes gsung nas
(59) rgyal thag brgyad bas la bchas se gru bzhi lung du brtsistebrtsis te / yab kyis do ma ra ni bkra la bya drangsodrangs so / / mying dral pos ni / sring gi ba ru gnag
(60) dom bya drangstedrangs te phan te bsod gna' phan da yang phan gna' bsod da yang bsodbsod do / /
Loading...