OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1221
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

(B1) (Pt_1208,B1<) [---] la bcaste / khong ta gnyis gyI (>Pt_1208,B1) (Pt_1221, B1<) sug rgya dang sug yig tshad gyis(>Pt_1221, B1) (Pt_1208, B1<) btab pa' / (Inverted line<) dze'u h[i]ng gI sug [yig tshad] (>Inverted line)(>Pt_1208, B1)
(B2) (Pt_1208, B2<) [---] stong sar gyi sde sheg pu she'i (>Pt_1208, B2) (Pt_1221, B2<) tshan / sheg [---] [g.ya]r du mnoste / pa dag le[g]
(B3) [---]g snga g.yar mnoste
(B4) [---] dngos gyi [---] [gchi]g las gchig bcaste
(B5) [rgya]s btab pa / (a roung vermilion seal?) ### / stong sar gyi sde bam
(B6) [---] gro khal gnyis [---] mnos pa dang / snying tshoms gyI
(B7) [---] tshin tshin gro khal [---] g.yar du mnoste slar ston 'bu[l]
(B8) [---][zh]I 'brang dang / gchig las gchig bcaste / khong ta [gny]is gyi s[u]g
(B9) [---] ### / stong [sar gyi sde] 'go stag po [---]
(B10) [---] [d]u mnos pa dang rgod sar gyi sde khong [---]e [---]
(B11) [---] khong ta'i sug rgyas btab [---]
Loading...