OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1297_6
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

(1-1) [/:/] weng she'u sI'I dkon [m]chog gi dkor [stsa]ng las / sran ma [---] [sheg?] bcu [shi]g / / snyIng tshoms gi sde khang stag
(1-2) [tshang la chag]s te / 'bul pa'I dus [nI (/na)] / / glang gI lo'i ston sla 'brIng po gnam stong tshun chad phul [ga]ng myi chad par weng she'u
(1-3) sI'i ba[ng] sg[o]r bskyal ching 'bul par [b]gyis / dus der ma phul [la]m gya gyu 'tshal na gcig las gnyisugnyis su bsgy[u]r te' /
(1-4) [gyur] dang bchas [par] kho na'i sgor [na]ng nor dang nas ['bras] chi la bab kyang [ru]ngste[ru]ng ste / [ring] [lu]gsu[lu]gs su 'phrog[s] na yang zhal
(1-5) mcu tshig chig myi mchi bar bgyistebgyis te / / khang stag tshang gi sug rgyas btab pa'i dpang la / / song [gu] hing / dang /
(1-6) [---] [tshang? rdo dze] dang [l]eng ho [ba]'I [t]ig lastsogsla stsogs pa'i dpang rgyas btab pa /
(2-1) [/ /] weng she'u sI'i dkor stsang [las] / sran ma rgya sheg gnyis shig / / weng she'u s[I'i] lha ['ba]ngs [---]
(2-2) [---] [-d] de la chags te / 'bul ba'I dus nI glang gI lo'i ston sla 'brIng po gnam stong tshun chad phul gang [myi]
(2-3) [cha]d par / weng she'u si'i bang sgor bskyal ching 'bul bar bgyis / dus su ma [phu]l lam gya gyu
(2-4) 'tshal na gchig las gnyisugnyis su bsgyur te gyur dang bchas par kho na'i sgor nang [nor] dang nas /
(2-5) ['bras] dang rgyab gos dang / / sug spyad chi la bab kyang rungsterung ste / zhal mchu tshig chig myi mchi' bar
(2-6) bgyis / kho na ma mchis na mchid gis 'tshal ba'i khas len mchis brang dang bu smad la gtan [na?]s
(2-7) [---] 'bul bar bgyis te kho na'i rgyas btab pa'i dpang la / phab [tshven] dang / gong cha dar dang /
(2-8) [le]ng ho be'i tig lastsogsla stsogs pa'i dpang rgyas btab pa / /
Loading...