OTDO
Old Tibetan Documents Online

ITJ_0897

IOL Tib J 897 (= Fragment 66 = vol.54, fol.18)
    photo
1. Content : Letter from Lha 'brug brtsan to blon Gtsug bzher and blon Legs sgra on the borrowing of grain.
2. Note : Sheet. Complete text. Recto, 8 lines with two impressions of a round vermilion seal at the end of the text. Verso, blank.
3. References :
Thomas (1955: pl. X.1).
Thomas (1951: 16-19) [I.Translit., I.Trans.], Fujieda (1961: 245-246) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (1990: 184) [P.Translit., P.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༄༅། ༔། ཇོ་ཆོ་བློན་གཚུག་བཞེར་དང་བློན་ལེགས་སྒྲ་ལ། ### ལྷ་འབྲུག་བརྩན་
(2) གྱི་མཆིད་གསོལ་བའ༎ ལྷ་དཔལ་མཆེད་ཀྱི་ཞ་སྔ་ནས༎ ཐུགས་རྟག་ཏུ་བདེ་བར་སྨོན་ཏེ༎ མཆིད་
(3) ཡི་གེ་ལས། སྙུན་གསོལ་ཞིང་མཆིས་ན༎ བཀའ་སྩལད་པ་ཙམ་དུ་ཆི་གནང༎ འ་ཞ་སྟེག་ཞིང་
(4) པའི། སྩང་ལས། ཁལ་སུམ་ཅུ༎ ཇོ་ཅོ་བློན་ལེགས་སྒྲ་། ཕོ་བྲང་ནས་གནང་བའི་གྲངས་དང། བཀུམ་
(5) ནས༎ སྐྱིན་བ་ཤ་ཅུར་འབུལ་བར༎ བློན་བརྟན་བཞེར་མཆིད་གྱིས་འཙལ་ནས༎ ཤ་ཅུའི་སྩང་མངན། ཨིམ་ཀ་
(6) ཅིན་དང། ཛེའུ་ཚེང་ཚེང་གི་སྣོན་ཏུ་ཡང་བཏབ༎ སྟེག་ཞིང་པ་ཡང། གོད་སྩལ་ལགསྟེ་ལགས་ཏེ་ གོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡང་ནོས་
(7) ལགས༎ བརྒྱ་ལ་སྔར་ཕུལྟེ་ཕུལ་ཏེ་ བུལ་རྒྱ་མར་ཐལ་ན་ཡང༎ སྩང་མངན་དང། བློན་བརྟན་བཞེར་ཏུ་གདུག་ཅིང།
(8) སླད་ཀྱིས། སྩང་རྩིས་གྱི་ཚེ༎ ཉེན་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་མཛད་པར་གསོལ༎ (two impressions of a round vermilion seal<) [ཚར(/ཚང)]ལོང་ལྷ་འབྲུག་བརྩན་ས་(>two impressions of a round vermilion seal)