OTDO
Old Tibetan Documents Online

ITJ_0914

IOL Tib J 914 (= Ch.79.XVI.7 = vol. 54, fol. 42)
    photo
1. Content : Receipt for the repayment of loaned wheat.
2. Note : Sheet. Complete text. Recto, 7 lines with a round vermilion seals at the end of l.6. Verso, blank.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 36).
Thomas (1951: 44) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (1995: 88) [I.Trans.], Takeuchi (1995: 260-261) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 87) [I.Trans.], Takeuchi (2016: 282-284) [I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༄༅། ༔། སྤྱི་ཚོགས་གྱི་སྩང་མངན་རྙིང་ལོ་བྱིས་བརྩན་གྱི་སུག་པ་ན་མཅིས་པ་ལས༎ ལི་
(2) ཀང་ཙེས་གྲོ་ཁལ་ཕྱེ་དང་གཉིས་དང་བྲེ་བཞི་ཞིག་སྔ་གཡར་དུ་མནོས་པ༎ ཕག་གི་ལོའི་དཔྱིད་
(3) ཟླ་འབྲིང་པོ་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ༎ བན་དེ་ཐུབ་བརྟན་གྱི་ནོད་དུ་ཁ་བསྟན་པའི་ཚེ། བྱིས་
(4) བརྩན་ལ་ཕུལ་ཏེ༎ བུལ་རྒྱ་དང་གཉེར་པ༎ ཏྲེ་མྱེསླེབས་མྱེ་སླེབས་ དང། ཁྱུང་པོ་སྟག་
(5) ལེགས་ལས་སྩོགས་པའི་དཔང་རྒྱས་བཏབ་པཱ༎ དཀར་ཆག་པྱི་མོ་བླ་ན་
(6) མཆིས་པ་ནི་སླད་གྱིས་ཤད་གྱིས་གནན་པར་བགྱིས༎ (a round vermilion seal<) ལོ་བྱྀས་བརྩན (>a round vermilion seal)
(7) (inverted line<) བཀྱེ་གཉེར་ཁུམསྟེ་ཁུམས་ཏེ་ ཆགས་རྒྱ་ཤད་ཀྱིས་གནན (>inverted line)