OTDO
Old Tibetan Documents Online

ITJ_1018

IOL Tib J 1018 (= Ch.frag.82v = vol.55, fol.27)
    photo
1. Content : A contract for the borrowing of barley.
2. Note : Sheet. This manuscript consists of two loan contracts, which we shall call text A and text B. Recto, (A) a line of the beginning of a contract draft, and (B) is complete with 11 lines of a contract. Verso, Tibetan sutra Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 21).
Thomas (1951: 58-59)[I.Translit., I.Trans.],Tōyō Bunko (part 9, 85-86)[I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (1995: 64-65) [I.Trans.], Takeuchi (1995: 199-201)[I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 63)[I.Trans.], Takeuchi (2016: 212-214)[I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(A1) ༔། བྱྀ་བ་ལོའི་དབྱར་སླ་ར་བ་འྀ་ངོ་ལ། ཚེས་སྟོབས་གྱྀ་སྡེ།
(B1) ༔། བྱྀ་བ་ལོའི་དབྱར་སླ་ར་བའྀ་ངོ་ལ༎ སྙིང་ཙོམས་གྱྀ་སྡེ། [---] [ལྷ]སྐྱེས་གྱྀ་གྲོ་
(B2) ནས་ཁལ་གསུམ་ཞིག། zh[i]g/ རྒོད་སར་གྱྀ་སྡེ། སག་དགེ་ལེགས་གིས་སྔ་གཡར་དུ་འཚལྡེ་འཚལད་དེ་
(B3) སླར་འབུལ་བའྀ་དུས་ནི་ལན་འདྀ་འྀ་སྟོན་སླ་འབྲིང་པོ་མ་གུམ་ཚུན་ཆད་བྲེ་བྱེད་བཟང་དུ[d]u
(B4) [བགྱིསྟེ] བྲེ་ཕུལ་མྱྀ་ཆད་པར་དུས་གཅྀག་དུ་ལྷ་སྐྱེས་གྱྀ་སྒོར་འབུལ་བར་
(B5) བགྱིས་། དུས་དེར་མ་ཕུལ་ལམ་གྱ་གྱུ་ཞིག་འཚལ་ན། གཅིག་ལ་གཉྀས་སུ་[---]
(B6) བསྒྱུར་ཏེ། དངོས་སྒྱུར་དང་བཅས་པར་ཁོ་ནའྀ་སྒོར་ཕྱྀ་ཕྱིག་དང་ནང་རྫས་སུག་སྤྱད་རྒྱབ་འགོས'go[s]
(B7) ཅྀ་ལ་བབ་ཀྱང་རུངསྟེ། རིང་ལུགསུ་ཕྲོག་ན་ཡང་ཞལ་ཅུ་ཚྀག་ཀྱང་མྱྀ་མཆིས་བགྱིས་
(B8) བརྒྱ་ལ་དགེ་ལེགས་གཞི་ལ་མ་མཆིས་སམ། རྗེ་བླས་བཀུར་ཏེ་གུང་ཆད་དུ་གྱུར་
(B9) ན་མཇལ་གཉའ་ཁ་ལེན་ཁོ་ནའྀ་ཕོ་བྲངbra[ng] [---]དམ་གོང་ནས་བྱུང་བཞིན་
(B10) མཆིད་གྱིས་འཚལ་ཞིང་འབུལ་བར་བགྱིས་པའྀ་དཔང་###
(B11) ###ལསྩོགས་པའྀ་དཔང་རྒྱ་དང་སུག་ཡྀག་ཚད་གྱིས་བཏབ་པ།