OTDO
Old Tibetan Documents Online

ITJ_1126

IOL Tib J 1126 (= Fragment 67 = vol. 55, fol. 55)
    photo
1. Content : Official dispatch regarding the deficiency of grain in a granary in Dunhuang.
2. Note : Sheet. Complete text. Recto, 9 lines with a square vermilion seal at the right bottom corner and 6 oblique lines to fill the blank space. Verso, blank.
3. References :
Thomas (1951: 19-20) [I.Translit., I.Trans.],Tōyō Bunko (part 9, 118-119) [I.Translit.],Yamaguchi (1985: 493) [I.Trans.],Takeuchi (1986: 575-576) [I.Translit., I.Trans.],Takeuchi (1990: 178) [P.Translit., P.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༄༅༎ བློན་ལྷ་བཞེར་དང། ཞང་ལེགས་བཟང་གྀས༎ འདུན་ཙ་ཞའྀ་བདེ་སུཾ་ཚལ་ནས་
(2) འབྲུགྀ་འབྲུག་གྀ་ ལོའྀ་དབྱརད། བཀྱེའྀ་ཕྱག་རྒྱ་ཕོག་སྟེ༎ ཞང་སྟག་རྨ་གཡུ་གོང་ལ་མཆིད་
(3) སྩལད་པ༎ འབྲུགྀ་འབྲུག་གྀ་ ལོའི་དབྱར༎ ཤ་ཅུ་ཕྱོགས་གྱི་སྩང། རྩིས་གཉེར་བཀུཾ་ན། སྩང་ཡང་
(4) ཁལ་གྲངས་མང་མོ་ཞིག་འགྲིགས་པར་གྱུརད། དེ་དག་ལ་སྔར་གོད་པ་ཡང། སྒོ་སྒོའྀ་བྱ་དགའ་སྩོལ་ཕོ་
(5) དང་སྔ་སྐྱིན་སྡེ་རྗེས་དང་ནོད་དང། ཁཾས་མ་གཏོགས་ཕ་། དག་ནས། བཀའ་ལུང་དཾ་ཞག་དང་སྦྱར་ན་འགལ་བར་
(6) གཏད་པ་ལས། སླར་བསྡུ་བར་ཆད་པའྀ་བཀྱེ་དངོས་ཀྱང་སྩལ་ཕ་ལགས༎ ཞང་དངོས་ཀྱང། ཤ་ཅུའི་
(7) སྩང་དཾ་ཞག་ཆང་ཀྱི་འཚལ་བ་ལ་གཏོགས་ཕས། འབྲུགྀ་འབྲུག་གྀ་ ལོའི་སྟོན་ཐོག་ལས་སྩང་མ་འདུས་གྱི་བར་དུ་
(8) ཡན་མན་དུ་མྱི་མཆི་བར་ཆད་དེ། དམག་ཕོན་ལ་ཡང་སྤྲིང་ལགས་གྱིས། སྩང་གཉེར་ཆགས་ཀྱང་བཀྱེ་ལས་
(9) འབྱུང་བ་བཞྀན་འདུས་པར་འཚོལ་ཆིག (a square vermilion seal <) བདེ་བློན་གྱི་འདུན་ཙ་ནས་བཀྱེ (> a square vermilion seal)