OTDO
Old Tibetan Documents Online

ITJ_1274

IOL Tib J 1274 (= vol.57, fol.220)
    photo
1. Content : A contract for the borrowing of paper and a piece of cloth, and letter drafts.
2. Note : Sheet. Complete text. This manuscript is one of the glegs-tshas texts. Recto, 7 lines of a contract with a signature, and several Tibetan scribblings including the beginning of the letter draft on the verso side. Verso, a letter draft and scribblings in Tibetan and Chinese. Letter drafts and scribblings have not been involved here.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 13).
Thomas (1951: 66-67) [P.Translit., P.Trans.],Takeuchi (1995: 55-56) [P.Trans.], Takeuchi (1995: 175-177) [P.Translit., P.Trans.], Takeuchi (2013: 101-105) [P.Translit., P.Trans.], Takeuchi (2016: 55-56) [P.Trans.], Takeuchi (2016: 185-187) [P.Translit., P.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༄༅། ༔། སེར་ཛྀན་ཁེང་གྀ་བུ་ལོན་རྒྱ་ཐག་གཅིག་དང་ཤོག་ཤོག་ཡུག་ཐུང་བཅུ་ལྀའུ་ཀླུ་རྟོན་ལ་ཆགས་ཏེ།
(2) འབུལ་བའྀ་དུས་ནྀ། འབྲུགྀ་ལོའི་དགུན་སླ་ཐ་ཆུངས་ཚེས་ཉི་ཤུ་ལ། ཛྀན་ཁེང་གང་ན་མཆིས་པར་འབུལ།
(3) བར་བགྱིས། དུས་དེར་མ་ཕུལ་ན། ཤོག་ཤོག་དང་རྒྱ་ཐག་གཉིས་ཀ་བསྒྱུར་ཏེ། དམ་རྒྱ་གསུམ་མྱི།
(4) དགོས་པར་དམ་རྒྱ་ཕྱི་མོ་གཅིག་བགྱིས་པ་དེས་རྀང་ལུགས་བགྱིས་ཏེ། ཀླུ་རྟོན་གྱི་རམ་ཕྱིས་དང་ཤྀའུ།
(5) ཀྀན་ཇྀ་ལ་བབ་ཀྱང་རུངསྟེ་ཕྲོགས་ཀྱང་ཞལ་མཆུ་ཚྀག་གཅྀག་ཀྱང་མྱི་མཆི་བར་བགྱིས་པའྀ།
(6) དཔང་ལ། སག་སྟག་སླེབས། ཨིམ་འབྱེ་ལེའུ། ཁང་མང་ཟྀགས། སོང་ལུག་ལུག་ལས།
(7) སྩོགས་པའྀ་དཔང་རྒྱ་དང། ཀླུ་རྟོན་གྱི་སུག་པ་གྱི་མཛུབ་ཚད་གྱིས་བཏབ་པའ།
(8) (Inverted line<) ཀླུ་རྟོན་སུག་རྒྱ་མ་མཆིས་ཐེ་མཛུབ་ཚད་བཏབ་པ༎ (>Inverted line)