OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_0020

Or.15000/0020 (= M.Tagh.0496)
    photo
1. Content : Document, letter type 3
2. Note : fragment. Recto, 5 lines. Verso, 3lines. Upper right of a letter from Kh[ri]-[sn]ang to Stag-bzang ; writing indistinct in parts. Faint writing on verso is the last three lines of probably another letter.
3. References :
Takeuchi (1997-98, vol.1: pl.74).
Takeuchi (1997-98, vol.2: no.74)[I.Translit.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) [---]སྟག་བཟང་ལ། ཁྲི་སྣང༼|ཞང༽[snang(|zhang)] གི་གསོལgs[o]l བ་མཆྀད་ཕྱོགསུ་ཞུགས་[ངམ་ཆེན]པོ་
(r2) [---]l པའི་ནང་ན་ཐུགས་བདེ་ཞེས་ཁོར་ཞགzha[g] པ་ལ་ཐོས་དེ་གློ་བ་དགའdga[']
(r3) [---]ན་མོ་སྟག་རྩན་ལས་གསན་པར་[---]བཟང་[གི་ནས་བྲག]
(r4) [---] [གསུམ་གྱིས་གཅལ་ན་བྲེ་བཅུ་བདུན་ལས་མ?]
(r5) (illegible)
(v1) (illegible)
(v2) [---]ཅིང་མཆིས། སྐྱེས་སྣ་རེ་[ཙམ?] སྐུརs[ku]r བའི་རིགས། [མ་དངོས?]
(v3) [---]གསོལ། ཞིངམཆིས་། ###