OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_0028

Or.15000/28 (= M.Tagh.0506)
    photo
1. Content : Recto, the left half of a sale contract. Verso, the right half of a military document. Many personal names and place names in the Khotan area are listed.
2. Note : Sheet. The right edge is torn off. Recto, 9 lines. Verso, 11 lines.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 45), Takeuchi (1997-98: pl. 82).
Thomas (1951: 178) [I.Translit., I.Trans.] (Recto), Takeuchi (1995: 286-287) [I.Translit., I.Trans.] (Recto), Takeuchi (1997-98: no.82) [I.Translit.], Takeuchi (2016: 314-316) [I.Translit., I.Trans.] (Recto).

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) ༄༅༎ སྤྲེspr[e] འུ་ལོ་འི་དགུན་སླ་ཐ་ཅུངས་གྱི་ངོ་[] [---]
(r2) རྗེ་དང་དཔུང་པོན་བློན་མཚོ་བཟང་ལས[la]s gso[---]
(r3) ཞུ[zh?]u ཚར་ཞུམ་བ་འི་ལི་མར་པོན་ལ་ཡང་རྩང་གི་སྡེs[d]e [---]
(r4) གཆིག་དང་རལ་གྲིg[ri] གཆིག་མཇལ་ཏེ། [---]
(r5) [བའ?] [---] [ཤིང་ཤན]དུ་འབུལ་[བར]བགྱིས༎ དུས་དེར་[---]
(r6) [ལྦའ?]ཡུག་གཆིག་ལས་ཡུག་གཉིས་སུ་སྒྱུར་[---]
(r7) ཁོན་འི་སྒོ་ཕྱུགས་དང་ནང་ནོརno[r] ཆི་མཆིས་པ་[---]
(r8) གྱང་ཞལ་ཆུ་མ་མཆིས་པར་རྒྱིས། ཁོན་ཏ་འི་ཁས་[---]
(r9) ཚེགས་[སྟཔ(/ལྟཔ)]འི་དཔང་དུ་ཡང་མང་གྲ་གྱི་སྡེ་སྦྲད་[---]
(v1) [---]འདྲོན[']dron མྱི་ལྷ་གོང་ནད་གོས[g]os བཙན་ལེགས། དགྲ་བྱང་
(v2) [---]ན་ཡུལ་འཕན་ཙེས་མཐོང་ཕུག་འདྲོས་ལེགས།
(v3) [---]s བཙན་ཟིགས། འཕྲུལ་གྱི་རྩེ་ན་ཀོལ་ཀོལ་ཉ་རྩན་
(v4) [---] [བྱུང(/རྱུང)]གོང་[རྱ(/རྱེ)]སྐོར། ཨན་ཙེ་ན་rhul པོ་ཁུ་གོང་རྒྱལ་སླེབས་
(v5) [---]dan གསས་ཟྀགས་ཟླ་རྨ་བྱིའུ་འབུ་ཤང་ན་གཡུ་ལ་
(v6) [---]ngal དརྩུདdrtsu[d] སྟག་སྲས་ན་ཙེས་རྩྀགས་ལྟམ་ཉེན་[ཇལ]
(v7) [---]dus ན་རྨང་sལེབས[s]l[ebs] ཞང་རྨུམ་ཡུལ་ཙན། འཇག་མ་གུར་
(v8) [---]san [---]མཐོང་སྦྱིན་ཙུང། སྟག་སྒུགས་ན་ལྀང་
(v9) [---]phan/ མདོང་རྩེ་ན་ཕངས་ལེགས་ལྷ་བརྩན། ཇང་ལང་
(v10) [---]ལེགས། ཧོ་ཏང་གྱུ་མོ་ན་བྱི་བུ་ཧུལ་ཙེ། ཙེ་[---]u ཅག་ན་
(v11) [---]s གྱི་རྩེ་ན་མྱེས་མཐོང། བྱེ་རི་སྣང་དང་རྩེ་ན་ལེགས་གསས་