OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_0390

Or.15000/390 (= M.I.xiv.24)
    photo
1. Content : A loan contract.
2. Note : Fragment. The text, consisting of 6 lines, lacks the right end since the right edge of the manuscript is torn off.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 55), Takeuchi (1997-1998: pl. 506).
Thomas (1951: 304) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (1995: 305-306) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (1997-1998: no. 506) [I.Translit.], Takeuchi (2016: 336-337) [I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༄༅། ཡོས་ལོ་ལ་ཡོར་བོའི་སྣམ་ཤམ་བཟང་[---]
(2) པས་འབུལ་བའི་འདུསུ་བགྱིས་སྟེ་འབྲུགི་ལོ་[---]
(3) བགྱིས་འདུསུ་མ་ཕུལ་ན་གཅིག་ལ་གཉིསུ་b[---]
(4) ཚིག་ཅིག་ཡང་མྱི་མཆི་བར་བགྱིས་འདུམ་ལྕགསlcag[s] [---]
(5) རྨོལ་ཉ་གོང་དང་རྩིག་ལྷ་རྩ་སྐྱེས་མྱི་ཉག་ཕྱི་སྤོ་[---]
(6) རྒྱས་བཏབ་པའ། ###