OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_0427

Or.15000427 (= M.I.xiv.110)
    photo
1. Content : Recto is the right portion of a Buddhist text and a loan contract. Verso is scribbling or a draft.
2. Note : Fragment of a sheet. Recto, 7 lines. Verso, 2 lines.
3. References :
Takeuchi (1997-98, vol.1: pl.543).
Takeuchi (1997-98, vol.2: no.543)[I.Translit.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) (lower parts of characters only)
(r2) [---]བརྟེན་ཅིང་འབྲེལ་ཏེ་འབྱུང་བའདྀ་ཉིས་ཀྱི་ཕྱིར་འབྱུང་སྟེ༎ གཉྀས་གང་ཞེ་
(r3) [---]གི་རྣམས་ཕ་གཉིསུ་བལྟའོ༎ དེ་ལ་ཕྱྀ་རོལ་གྱི་བརྟེན་འབྲེལ་པར་
(r4) [---]s མྱུ་གུ། མྱུ་གུ་ལས་མདང་མ༎ མདབ་མ་ལས་སྡོང་བུ། སྡོང་བུ་ལས། [དབུས་བུབ(/འབྲས་བུ)]
(r5) [---]མྱེད་ན་མྱུ་གུ་མྱི་འབྱུང་སྟེ། མེན་ཏོག་མྱེད་ན་འབྲད་བུའི་བར་དུ་ཡང་མྱི་འབྱུང་ངོ།
(r6) [---]དེ་བཞིན་དུ་མེན་ཏོག་ཡོད་ན་འབྲས་བུའྀ་བར་དུ་ཡང་མངོན་བར་འགྲུབ་པར་
(r7) [---]ng མངོན་བར་གུབ་པར་འགྱུར་རོ༎ དེ་ལ། བློན་ཡང་འདྀ་ལྟར་བདག་གིས་
(v1) ༄༅༎ ཁོང་སྒང་གི་བུ་ལོན་ནས་བྲེ་དྲུག་སེ་ཀྱོ་yo[---]
(v2) མ་འབྱོར་ནས་###