OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_0430

Or.15000/430 (= M.I.xiv.113)
    photo
1. Content : A loan contract.
2. Note : Recto, 8 lines of a contract for loaning barley with two round vermilion seals. Verso, blank.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 54), Takeuchi (1997-98, vol.1: pl.546).
Thomas (1951: 60-61)[I.Tranlit., I.Trans.],Takeuchi (1995: 303-304)[I.Tranlit., I.Trans.], Takeuchi (1997-98, vol.2: no.546)[I.Tranlit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 334-335)[I.Tranlit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) [---]gste རྒྱས[rgya]s བཏབ་[---]
(2) [---]ལྔ་ཆགས་རྒྱས་བཏབ། [---]
(3) [---]ནས་བྲེ་གསུམ་ཆགས་[རྒྱས]བཏབ། (a round vermilion seal)
(4) [---]རྒྱས་བཏབ། [bta]b/ ###འདི་རྣམས་ལ་ཆགསྟེ་འབུལ་བའི་དུས་བཏབ་
(5) [---]ཚུན་ཆད་འབུལ་བར་བགྱིས། དུས་དེར་མ་ཕུལ[ph]ul ན་ཆིག་ཉིསnyi[s] སུ་བསྒྱུར་ཏེ་
(6) [---]དཔང་རྒྱ་འདྀ་སུས་འཚལ་ཏེ་མཆིས་པས་ཁོན་ཏའི་རད་གོས་དང་ནས་ཟན་ཆི་
(7) [---][g]པར་བགྱིས་པའི་དཔང་ལ། འགྲེང་རོ་ཁྱི་ཐུག། [th]ug/ རྩིག་ལྷ་རྩ་སྐྱེས། m[---]
(8) [---]རྒྱས་བཏབ་པ། (two round vermilion seals)