OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_0441

Or.15000/441 (= M.I.xvi.19+frag.2)
    photo
1. Content : Document, letter type 2.
2. Note : Fragment. Recto, 6 lines. Verso, 5 lines. As for frag. 2, 2 lines on recto and verso is blank.M. I. xvi. frag. 2.has been joined to the left bottom corner of M. I. xvi. 19. A dispatch from Zhang-smon to Khong-snang. The verb skur is used (r1) instead of spring. Verso is a different document, probably a letter. Both the left and right edges seem to have been cut off. Accordingly, verso was written before recto.
3. References :
Takeuchi (1997-98, vol.1: pl.557).
Thomas(1951:124).Takeuchi (1997-98, vol.2: no.557)[I.Translit.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) ༄༅། ཤང་སྨོན་གྱིས། ### ཁོང་སྣང། ལ་སྐུརོ། ཁོ་བོ་ཆག་ལ་ཡང་གུང་གསས་
(r2) ཤྀ། གཞན་[ནི་ན་ཚལད] ཡུལ་ནས་འདལ་འམ་ཡི་གེ་ནི་མ་འོངས།
(r3) གུང་གསས་ཀྱིས། ནལ་དག་ཆིག་བུན་དུ་བགུང་ཞེས་ཟེར་བ། རྔ་མོ་ཤ་སུ་
(r4) ལ་བཙོངས་པའི་ཆ་ཆི་ཡོད། ཚོར་ན་རྨ་བཞེར་གྱིས་པོས་ཤིག། ཁྱོད་
(r5) ཀྱྀ་གླ་ཆི་ཡོད་པ། ཉ་ཀླུ་ལེན་དུ་འོན་གིས། མ་ཏོགས་པར་སྔ་ནས་སྤུསsp[u]s
(r6) [---]ཟླ་ཐ་ཅུངས་ཚེས་བཅུ་ཕྱྀན་པར་འོངོ་
(v1) དུ་རྨོས་ཀ་[---]འབྱུང༎ བློན་སྟག་བཞེན་ལེགས་ཀོང་གྀ་མཆིད་ནས༎ ལུང་ཧུན་[---]
(v2) [---]ཤ་ཏྀག༎ ཕོ་བར་དུ་རྨལ་པའྀ་ཚེ༎ འུ་ཤུར་དུ་རྨོ་[---]e/ [---][---]
(v3) [---]ན༎ འདྀ་དང་ནོར་པོ་ལྟ་མཆིས་སུམ་མ་མཆྀས། ###
(v4) [---]མྱིག་དང་རྀམ་གྲོར་བགྱྀའི་འཚལ་ལ༎ ཆེན་རླ་ལས་[---]མཆིས་ན༎ ཚལ་བྱྀ་khro[m][---]
(v5) [---]བོན[bo?]n ཕོགpho[g] པའྀ་ན་བྲན་སྐྱེས་སྟེ་སྒྲོལ་བར་ཆད་ཅེས༎ བདེ་བློན་གྱྀས་མཆིད་སྩལད་ནས༎ སྟག་[---]
(frag.r1) [---]དུ་རྨོས་ཀ་[---]
(frag.r2) [---] [ཟིན?]པའྀpa[']I [---]