OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_0469

Or.15000/469 (= M.I.xxiii.0011)
    photo
1. Content : Recto, a constract for the loaning of grain (?). Verso, a contract for the sale of a cow.
2. Note : Sheet. Right part of the text is missing. Recto, 5 lines. Verso, five lines with a round vermilion seal at the end of the text.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 46, 56), Takeuchi (1997-98: pl. 585).
Takeuchi (1995: 288-289, 307-308)[I.Tranlit., I.Trans.], Takeuchi (1997-98: no.585)[I.Tranlit.], Takeuchi (2016: 317-318, 338-339)[I.Tranlit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) ནས། [ཡང]འབུལ་བའི་དུས་[སུ?]བགྱིས་པ། ལན་འདི་འི་དགུན་སླ་མཐm[tha] [---]
(r2) བྱེད་བཟང་རབ་དུ་བགྱིསྟེ། [བྲེ?་ཡང]བླ་བྲེ་ཚད་མའི་ནང་དུ་gtsh[---]
(r3) འབུལ་བར་གྱིས། དུས་དེར་མ་བུལ་ན་གྱུར་གཆིག་gi[---]
(r4) [---]n ཆི་ལ་བབ་ཀྱང་རུང་སྟེ་ཤོག་རྒྱ་[འདི་དྲ?] [---]
(r5) [---]གཅྀགgc[I]g གྱང་མྱི་མཆི་བར་བགྱིས་པའི་dpa[---]
(v1) [---]རུ་དེང་གཆིག་མཇའ་ཏེ། [སླད་ཀྱིས]བ་འདི་ལ་ཞལ་ཆེ་སྦྲསsbr[a]s
(v2) [---]s མཆིད་གྱིས་འཚལ་བར་བགྱིས་པ་དང། ལ་ལ་ཞིག་
(v3) [---]པར་ཡུལ་བྱེས་གར་མཇལ་པར། ཁས་ལེན་དང་ཁོན་ཏ་
(v4) [---] [གླ]དབྱི་རྣན་དང། གླ་[ཤང(/ཤིང)]དང། [རྨོལ(/རྣོལ)]ཉ་གོང་དང། པོང་ཐོ་
(v5) [---] [རྒྱ]དང་ཁོན་ཏ་སྤུན་དང་ཁས་ལེན་གྱི་སུག་རྒྱས་བཏབ་པ། [pa/]
(v6) (a round vermilion seal)