OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_0472

Or.15000/472 (= M.I.xxiv.0034)
    photo
1. Content : A loan contract and a document for petition.
2. Note : Fragment of a sheet. Recto, 9 lines of probably a sort of petition regarding a trouble over repayment. R4-r9 are written in much smaller characters Verso, 7 lines of probably a loan contract.
3. References :
Takeuchi (1997-98, vol.1: pl.588).
Takeuchi (1997-98, vol.2: no.588)[I.Translit.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) [---]s མ་བགྱིས་པ་n[---]
(r2) [---]bul བྲིས་པ་འདྀ་ནི་ལྷག་ཆད་མ་[---]
(r3) [---] [གླི?]བཟུང་གྀ་ཚེ་བྱང་བུ་ལས་བྲིས[br?]is པ་la[---]
(r4) [---]d ནས༎ བདག་ཅག་ལ་བརྡུལ་པ་ལས༎ རྩེ་རྗེ་ཚོ་[---]
(r5) [---]ཇི་བཆད་[བྱུང་བ]ཀླ་རྨ། འབྲེ་ཁྲ་ཁྲ་རྣམས་གྱྀས་d[---]
(r6) [---]'I// ལང་ཁོང་སྨེ་རྨས་པའྀ་མཆྀད་ནས་གེབ་[---]
(r7) [---]འཚལ་ནས༎ གཉར་པ་ལན་[སྐྱ?]cI[g][---]
(r8) [---]I// རག་ཝ་གསས་ལ་རྟོན་rna[---]
(r9) [---]gI[---]
(v1) [---]
(v2) [---]ལ་ཆགས་སྟེ་བུལ་[---]
(v3) [---]ཕུལ་ན་གྱུརྟེ་ཁོ་ནའི་ནོར་ཕྱུགས་[---]
(v4) [---]མཆིས་པར་[---]
(v5) [---]འི་དཔང་[---]
(v6) [---]ལ་སྩོག་ངག་ཙང་སུམ་[---]
(v7) [---]ཡིག་ཚད་གྱིས་[---]