OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_325

Or_15000_325
     
(r1) ༄༅༎ བློན་རྒྱལ་སུམ་བཞེར་གྱིས། ༌་༌་༌་[---]ཁྲིམ་བཞེར་ལ་སྤྲིང་ངོ༎ ནས་ཁལ་གཆིག་ཆིག་སྔ་སྐྱེན་བགྱི་
(r2) བས༎ འདྲོན་ལེགས་ལ་གཏོད་ཆིག༎ སྐྱིན་བ་ཁྱི་གུ་[ལོད(/ལོན)]མཆིས་[---]བང[ba?]ng ཀ་ནས་ནོས་ཤིག༎ (a round vermilion seal)