OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_8212_0194a

Or.8212/194 (a)
    photo
1. Content : A contract for hiring a man to plough crop fields.
2. Note : Sheet. Complete text. Recto, 7 lines with 3 round vermilion seals. Verso, Chinese Prajnñapāramitā sutra.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 42).
Thomas (1951: 351-353) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (1995: 100-101, 277-278) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 97-98, 303-305) [I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༄༅༎ ཁྱྀའི་ལོའི་དཔྱིད༎ བམ་ཤང་ཚེང་གྱི་རྐྱ་ཞིང་ཧེh[e] གུ་ན་ཞིང་སླང་བུ་གསུམ་ལ་དོར་གཆིགgch[ig]
(2) མཆིས་པ། ཝང་བུར་འདོ་ལ་མཐུན་མོང་དུ་ཕྱེད་མར་ཁྲེ་རྨོང་སྩལ་ཏེ༎ མྱི་བླས་ནི་མཉམ་བར་
(3) བགྱི་བར་བགྱིས༎ རྨོན་པ་དང་སུག་སྤྱད་ནི་བུར་འདོས་སྦྱར་བར་བགྱིས༎ ཁྲེའི་ཐོག་ནི་
(4) ཇི་བྱུང་བ་ཕྱེད་མར་བགོ་བར་བགྱྀས་པའི་དཔང་ལ། སག་དགེ་ལེགས་དང་སོང་ཧྱྭེ་འདོ་
(5) ལསྩོགས་པའི་དཔང་རྒྱ་དང་ཞིང་བདག་ཤང་ཚེང་གི་སུག་རྒྱས་བཏབ་པའ༎ སླད་ཀྱིས་
(6) བུར་འདོས་ཞིང་སྣམས་བགྱྀསྟེ། ཞིང་བདག་གུད་ན་ཞིག་བྱུང་བར་གྱུར་ན། ཤང་ཚེང་གིས་
(7) མཆིད་ཀྱིས་འཚལ་བར་བགྱྀས༎ (three round vermilion seals)