OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_0367

[Pelliot tibetáin 366] + Pelliot tibetáin 367 — The text is divided between two two parts.
    photo
1. Content : Recto, Skye shi'i 'khor lo, 'The history of the cycle of birth and death'. Verso, Lha yul du lam bstan pa, 'Account of the way (which leads) to the country of the gods'.
2. Note : Concertina. One folio with 5 lines on each side. Originally a single document which is divided into two parts: Pelliot tibetáin 366 (2 folios) and Pelliot tibetáin 367 (1 folio). The beginning and the end are missing. Recto (of Pelliot tibetáin 367 and verso of Pelliot tibetáin 366), Skye shi'i 'khor lo, 'The history of the cycle of birth and death'. The text continues from Pelliot tibetáin 366 to Pelliot tibetáin 367. Verso (of Pelliot tibetáin 367 and recto of Pelliot tibetáin 366), Lha yul du lam bstan pa, 'Account of the way (which leads) to the country of the gods'. The text continues from Pelliot tibetáin 367 to Pelliot tibetáin 366.
3. References :
To recto: Imaeda (2006: 27, 152-155) [I.Translit.,I.Trans.], Imaeda (2007c: 113, 175-177) [I.Translit.,I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) ཕན་བ་མྱེད་ཅེས་བཤད་པ་དང༎ འོད་འབར་རྒྱལ་གི་བུ་རབ་མྱིང༎ རིན་ཆེན་ལག་ཆེས་བྱ་བ་
(r2) དེས༎ ཤིན་དུ་གུས་པར་མཉན་བརྟགས་ནས༎ དེ་ནི་རབ་བྱ་བདེན་བར་ཤེས༎ དེ་ལྟར་སྐྱེ་
(r3) ཤི་དུས་བབ་ན༎ དེ་ལ་ཅིར་བགྱིས་སླར་མཆྀར་རུང༎ དེ་ལ་ཅི་བགྱིས་བདེར་གྱུར་ཞེས༎
(r4) འཕྲུལ་ཆེན་དེ་ལ་གུས་པར་དྲིས་། དུ་ཏ་ར་འིས་སླར་སྨྲས་པ༎ སྐྱེ་ཤི་ཡོད་པར་འཚལ་དུ་
(r5) བས༎ དེ་ལ་ཅི་འཕན་བདག་མ་འཚལད༎ སྐྱེ་ཤི་འི་ཆོས་ཚུལ་དྲྀ་བཞེད་ན༎ འདྀ་ནས་དགེ་བ་
(v1) ཡོད་གྱིས༎ དེ་དགེ་པའྀ་བཤེས་ཉེན་འདི་རྟག་དུ་དྲན་བར་བྱོས་ལ༎ གསོལ་བ་གདབ་པའྀ་འཚིག་འདི་དང་
(v2) གསང་སྔགས་གྱི་ཚིགས་འདི་སྨྲོས་ལ༎ སྐྱོབ་སུ་གསོལ་ཅིག་དང་གནས་ངན་པ་དེ་ལས་ཐར་བར་གྱུར་
(v3) རོ༎ དེ་བཞིན་ཉིད་གྱི་མངའ་བདག་མཐར་ཕྱིན་པས༎ འཇིག་རྟེན་ཀུན་དུ་གསྩལ་པའྀ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མ་ཡྀས་
(v4) དུད་འགྲོ་རྨོངས་པའྀ་ལམ་ལས་སྐྱེ་བོ་སྒྲོམ་མཛད་པ༎ མགོན་པོ་ངན་སོང་སྦྱོང་གྱིས་གཤིན་ཁྱོད་ལ༎
(v5) ཆང་ཁྱར[khya]r སྐྱབས་སུ་གསོལ༎ ན་མ་ས་རྦ་ཏུར་ག་ཏི་ཕ་རི་ཤོ་དྷ་ན་ར་ཛཱ་ཡཱ་ཏ་ཐ་ག་ཐ་ཡཱ་ཨ་རི་ཧ་ཏེ་སམ་