OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1038

Pelliot tibétain 1038
    photo
1. Content : Origin and genealogy of Btsan po.
2. Note : Sheet. Complete text. Recto, 18 lines in Tibetan and 3 Chinese characters sa lu zhi 卅六秩 between l. 6 and l. 7. Verso, a Chinese Buddhist text. Cf. Catalogue VI (61).
3. References :
Choix II (pl. 312, notice 11), Choix III (12) [I.Translit.].
Lalou (1939-1961: II, 42) [P.Translit.],Lalou (1953: 276),Macdonald (1971: 214-219, 328-338) [I.Translit., I.Trans.],Yamaguchi (1983: 154, 168, 174-175, 204-205) [I.Translit., P.Trans.],Yamaguchi (1985: 477) [P.Trans.],Chu (1990:17-18) [P.Translit., P.Trans.],Gnya' gong (1995: 1-2) [I.Translit.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༄༅༎ ཡུལ་དང་མཁར་དུ་བཅས་པའ་+འ་ སོ་སོ་ཡུལ་བདེ་སྡེ་ བཞྀ་
(2) ལས༎ སྤུ་རྒྱལ་བོན་གྀ་བཙན་པོ་ལྟྀའུ་རྒྱལ་པོ་ཐོད་རྒྱལ་
(3) བྱུན་ཏེ༎ ལ་ལ་འྀ་མཆྀད[m]chId ནས་ནྀ་རྒྱལ་ཕྲན། བཅུ་གཉྀས་
(4) ལ་གཏོགས་ཤེས་ཀྱང་མཆྀ༎ མྱྀ་གཏོག་ཤེས་ཀྱང་
(5) མཆྀ༎ བཙན་པོ་འྀ་གདུང་རབ་རབས་ ཀྱྀ་ཁུངས་སྨོས་པའ༎
(6) གནམ་དགུང་གྀ་སྟེང་ན༎ ལྷ་ཀུ་སྤྱྀ་སེར་བཞྀས་བརྒྱྀ་བའ༎
(7) མ་སངས་ཐམ་ཐམས་ ཅད་གྀ་བདག་པོ༎ སྲྀད་པ་ཀུན་ལ་མངའ་
(8) མཛད་པའ༎ ཕྱྭའྀ་ཡང་ཕྱྭ་ལགས་ཤེས་ཀྱང་མཆྀ༎ རྣམ་
(9) གཉྀས་སུ་ནྀ་གདོལ་པར་ཤ་ཟ་འྀ་རྀགས༎ རྒྱལ་པོ་གདོང་
(10) དམར་གྱྀ་རྀགས། གངས་རྀ་བྱུད་ཀོར་གྱྀ་ནྀ་བདག་པོ༎ གནོད་
(11) སྦྱྀན་ཛ་ཞེས་བགྱྀ་བ་འྀ་རྀགས་ལགས་ཤེས་ཀྱང་མཆྀ་
(12) རྣམ་གསུམ་དུ་ནྀ་གནམ་རྀམ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱྀ་སྟེང་ན།
(13) ཁྲྀ་བར་ལ་བདུན་ཚྀག། ཤེས་བགྱྀ༎ གནམ་གྀ་ལྷ་ལས། ས་
(14) གདོག་ & དོག་ དྲུག་དུ༎ འགྲེང་འགོ་ནག་གྀ་རྗེ་མྱེད་གྀ་རྗེ༎ དུད་རྔོག་ཆག་
(15) བླ་མྱེད་ཀྱྀ་བླར། བློན་པོ་ལྷོ་རྔེགས། བོན་པོ་མཚེ་གཅོ། ཕྱག་
(16) ཚང་ཤ་སྤུག༎ མྱྀ་རྗེ་ལྷ་དང་བདུད། དུ་བརྒྱྀས་ནས༎ ཡུལ་བོད་ཀ་
(17) གཡག་དྲུག་དུ་བྱོན་ཞེས་མཆྀ༎ གང་ལགས་ཀྱང་མྱྀ་མངོན་སྟེ།
(18) གདུང་སྤུ་བོད་དང། སྤུ་རྒྱལ་དུ་གསོལ༎ སྡེ་ཡང་མྱྀ་བདད་