OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1067

Pelliot tibétain 1067
    photo
1. Content : Text containing passages parallel to the 'Catalogue of the ancient principalities' (cf. Pelliot tibétain 1290).
2. Note : Sheet. The beginning is missing. Recto, 15 lines. Verso, blank.
3. References :
Choix II (pl. 372, notice 15), Choix III (13) [I.Translit.].
Lalou (1939-1961: II, 50) [P.Translit.],Macdonald (1971: 323-324).

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) བདེན་ཞན་ཏེ།
(2) ༄༅། ༔། ཀྱེ་དེང་གྀ་ཁྲི་གདུགས་ལ་ཇི་དང་ཇི་ལ་བདལ་ལོ། གཏང་ཞེས་བགྱིས་ན་
(3) གར་བཟང་བ་ཞིག་ལ་བདལ་ལོ། བ་རབ་དག་གསེར་མདོ་ནའ། གསེར་བཟང་དག་
(4) ཁང་ཕུབ་སྟེ། ཁང་ཁང་ཅག་རིམ་ཏེ་དྲུག། བར་ཁང་ཅག་ཁྱམས་ཏང་བདུན།
(5) གསེར་སྒོ་ཅག་ཁྲིགས་ཏང་བརྒྱད། ཐ་རམས་ཅག་སིལ་ཏང་དགུ།
(6) ཕྱག་རྒྱ་དག་བདེན་ཏང་བཅུ། བདེན་བཅུ་དག་ཁྲིགས་པ་ལ། ར་གན་
(7) དག་བདག་ཞན་ཏེ། གཅིག་དག་སྒོ་མ་ཕྱེད། གཅིག་
(8) ཙམ་དག་སྒོ་ཕྱེད་ནའ། བཟང་དག་ཟ་བོག་དར།
(9) བཀྲ་དགུ་དག་སྟག་ཏང་གཟིགས། མཇམ་ལ་དག་དྲོ་བ་ནི།
(10) ཕགས་སྦུ་དག་དཔྱིང་ཏང་སྦྱིང། གནག་དགུ་དག་ཁྲི་ཏང་
(11) འབྲས། ཆེ་དགུ་དག་རྗེ་དང་བློན། རྣོ་དགུ་དག་འད་མདའ་ དང་མདུང།
(12) དམར་དགུ་དག་བཙོད་དང་ཁྲགས། བདེ་དགུ་དག་ཁྲི་
(13) སྤྱན་རྟ། གནག་དག་དོམ་དང་འདྲས། དེ་ཚམ་དག་དེ་རུ་བས་
(14) མ་བས་དག་སླད་ན་མཆིས། གང་གང་ཅག་དོན་མོ་ཆེ། ཤིང་
(15) ཁང་ཅག་གཡར་མོ་འབྲིངས། གང་[ངོན?]ས་སོ་ཕྱི་དུ་ནུ༎