OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1068

Pelliot tibétain 1068
    photo
1. Content : Animal sacrifice during the funeral rituals.
2. Note : Scroll. The beginning and the end are missing. Recto, 131 lines. Verso, a Chinese Buddhist text. Cf. Catalogue VI (65).
3. References :
Choix II (pls. 373-377, notice 15), Choix IV (30-34) [I.Translit.].
Lalou (1939-1961: II, 50) [P.Translit.],Lalou (1965),Stein (1971: 521-528, 541) [P.Translit., P.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) [---]བཙན་[---]
(2) [---] [མཐའ?]དགུང་གྱི་[འབྲུམ?]དུ་མ་པྱིན་པོ་ལྡ་[---]
(3) [མཐའ?] [དགུང?]གྱི་ཚུ་བྲུམ་དུ་ཧོན་ན་སན་གར་སྒྱ་མོ་ཞིག་ས་ལ་ནི་མདོམ་གང་གྱིས་མ་རེག་
(4) [---]མ་ལ་ནི་གྲུ་གང་གྱིས། མ་རེག་པ་གཅིག་ཟུར་ལྕགས་གྱི་ཟུར་བད་ནི་ཟངས་བདགས་ཤིང་
(5) [ཅིག?]དེའི་ཚུ་རོལ་ན་གཡུའི་ཆབ་མྱིག་དུ་བྱ་ཟ་ཐིན་ཙུན་གྱི་ཆབ་ཆུན་རྒན་མོ་ཞིག་གེས་
(6) [---]ནལ་ཟེ་ཐོགསྡེ་ཐོགས་དེ་ ཆབ་ཆུ་པ་དང་མཇལ་ན་ལྷེའུ་བཙན་པའིས་སུ་ཆབ་ཆུན་ཞེས་རྨས་
(7) [---]ཆབ་ཆུན་རྒན་མོའི་མཆིད་ནས། ཁོ་མོ་ནི་བྱ་ཟ་ཐིན་ཙུན་གྱི་ཆབ་ཆུན་ན་བདག་ག་ལས།
(8) བྱོན་ཁོ་མོའི་ཇོ་མོ་བྱ་ཟ་ཐིན་ཙུན་གྱི་ཞལ་ནས། ངའི་ཚ་བོ་ཞིག་འོང་པའི་རིགས་ཤེས་
(9) [---] [སུ?] [---]ལགས་སམ་ཤེས་བགྱིསྣ་བགྱིས་ན་ ལྷེའུ་བཙན་པའི་མཆིད་ནས་ཁོ་པོ་ལགས་[ཤེས?]
(10) མཆི་ཆབ་ཆུན་རྒན་མོའི་མཆིད་ནས། འོ་ན་ལྡིར་གཞེས་ཤིག་དང་ན་ཁོ་མོ་བྱ་ཟ་ཐིན་ཙུན་གྱི་
(11) སྙན་དུ་གསོལ་ཞེས་སོང་སྟེ་བྱ་ཟ་ཐིན་ཚུན་གྱི་སྙན་དུ་གསོལ། ན་བྱ་ཟ་ཐིན་ཙུན་གྱི་ཞལ་
(12) ནས། དེ་ངའི་ཚ་བོ་ཡིན་གྱིས་ཡར་ཤོག་ཤྀག་[ཐེས?]གྱི་ཤིག་ཅེས། གསུངོ་གསུང་ངོ་ མྱི་རྒན་མོ་པྱིར་
(13) འོངསྡེ་འོངས་དེ་ ཡར་གཤེགས་ཤིག་ཅེས། མཆི། ནས་ཡར་གོམ་སུཾ་ཞིག་ཕགསྣ་ཕགས་ན་ བོན་པོ་རུས་དགུ་
(14) [---]གྱང་གསང་ཤུ་བདབ་ནས་ན་[བཟའ] [---]ཡང་བསྐོན་ལམ་[རྙ(/རྟ)]ང་སྟེངས་གྱིས་དར་བདབbda[b?]
(15) དེའི་ཡ་རོལ་ན་བུ་སྤ་བརྒྱ་པྱག་འཚལ'tsha[l?] [---] [?] [རོལ?] ན་བུ་མོ་བརྒྱ་བྱག་འཚལ་དེའི་ཡ་
(16) [རོལ?]ན་བློན་པོ་བརྒྱ་གསེར་གྱི་ཁ་[---]གས་པ། པྱག་འཚལ། དེའི་ཡ་རོལ་ན་སན་
(17) གར་སྐྱ་མོའི་ནང་དུ་བྱོན་ན། བྱ་ཟ་ཐིན་[ཚུན?]ནི་མྱིའི་མྱི་བུ་ལྷའི་སྲས་ལྟ་ཞིག་གསེར་གྱི།
(18) ཁྲི་ལ། བཞུགས། བདགི་བདག་གི་ སྙིང་ལ་ནི་འཅིགས་ཤིང་འདུག་པ་དང། བྱ་ཟ་ཐིན་ཙུན་གྱི་ཞལ་
(19) ནས་ཚ་བོ་མ་འཅིགས་བར་ཡར་འདུག་ཤིག་ཅེས་གསུངསྟེ་གསུངས་ཏེ་ གསེར་གྱི་ཁྲི་ལ་བཞགསྟེ་བཞུགས་ཏེ་
(20) ཉིན་ཞིང་ནི་ཤ་དང་ཆང། མཚན་ཞིང་ནི་བྲོ་དང་གླུ་བགྱིསྣ་བགྱིས་ན་ ལོ་སུཾ་སྙིང་དང་བཞི་ལོན་ན་ལྷེའུ་
(21) བཙན་པའི་[སྙིང?]ལ་ད་ནི་སྲིང་མོ་ཞིག་གྱང་དེ་ལྟར་འདུག་ན་སྙིང་ལ་པྱིར་འགྲོར་དགར་བསཾས་
(22) [---]དང་སྲུ་མོ་བྱ་[?]ཐིན་ཙུན་གྱིས་ཚ་བོ་སྙིང་ལ་བསཾས་པ་ཚོ། དེ། ཚ་བོ་པྱིར་འགྲོར་དག་དགའ་ བ་[ལྟ?]
(23) [---]ད་འགྲོ་ན་འགྲ་ལ་རག་ཅེས་གསུངསྟེ་གསུངས་ཏེ་ པྱེ་ཡང་ལ་ཡང་བཏགསྡེ་བཏགས་དེ་ བྱྀ་བའི་རྒྱལ་བུ་གང་[?]
(24) [མར?]ཡང་ལ་ཡང་བཞུསྡེ་བཞུས་དེ་ བྱི་བའི་སྙིང་པྲི་[ཅང?] ཚ་བོའི་བརྒྱགསུ་བརྒྱགས་སུ་ བརྫངསྡེ་བརྫངས་དེ་ བདང། གསེར་
(25) ཕོ་སྨྱིང་གཅིག་དང་དར་གྱི་སྣ་དགས་[ལྕགས?]གྱི་དྲིལ་ཤད་དང་གསེར་གྱི་སྣལ་ཆུ་གཅིག་[སྐུ?]
(26) དེ། འདི་ལྟར་ཕར་བཞུད་ཅིག་དང་ན། གཡུའི་ཆབ་མྱིག་གཅིག་འདུག་གྱིས། ཆབ་མྱིག་[---]
(27) ན་ཤིང་ཆེ་སྤེ་མ་དྲུང་ཅིག་མཆིས་གྱིས་སྤེད་མའི་དྲུང་དུ་ཡི་བསདེ་བསད་དེ་ བཞུགས་ཤིག་དང་ན། ཉི་[---]
(28) [---]སུ་བྱ་གྱུ་ཅིག་ཆབcha[b] འཚལ་དུ་མཆི་གྱིས་ཆབ་མ་ཐུབthu[b]
(29) [---]ལྕགས[lca]gs གྱི་དྲིལ་ཤདsha[d] [---]ཤིག་[---]ན་གསེར་བྱ་གཅིག་གི་འགུལ།
(30) [---]གྱི་ཆ༎ འོན་དང་ན་ཤིང་ཆ་[སྤེན?]མ་ལ་རྟོན་ལ་དྲོངས་ཤིག་དང་ན་རེ་ཤིག་ཆུ་ལྡར་ཁོ་
(31) ཡང་མ་གདང་ཤིག། རེ་ཤིག་མྱེ་[ལྷ(/ལྟ)]རི་བྱར་ཡང་མ་གདང། ཤིག། བྱ་ལྟར་གནམ་དུ་པུར་ya[-]
(32) མ་གདང་ཤིག་རེ་ཤིག་ན་གསེར་གྱི་མཛོ་མོར་ཡོད་གྱིས་འོན་དང་ན་ནོན་ལ་གསེར་
(33) གི་ཕོ་སྨྱིང་གྱིས་སྣ་པུག་ལ་གསེར་གྱི་སྣལ་ཆུ་ཆུག་ལ་དར་གྱི་སྣ་དགས་ཐོག། [---]
(34) དར[da]r གྱི་སྣ་དགས་ལས་ཁྲིདདེ་ཁྲིད་དེ་ སོང་ཤིག། དང་ན་གོམ་སུཾ་ཞིག་ཕགས་པ་དང་མཛོ་མོའི་
(35) རྭ་[གཡས?]པའི་ཐོག་མ་ཆོད་ལ་མཛོ་གཉན་མཛོ་གདོད་ཅེས་གྱིས་ལ་པྱིར་འོར་ཅིག་
(36) ཞུགས་ཆ་ཅིག་གནམ་དུ་བུས་ཤིག༎ ལ། དར་གྱི་སྣ་དགས་ལས་ཁྲིདེ་ཁྲིད་དེ་ བཞུདbzhu[d]
(37) ཅིག་དང་ན་ལམ་གྱི་སུཾ་ཉིསུ་ཉིས་སུ་ ཕྱིན་དང་ན། མཛོ་མོ་ངུར་ཅེས་ཟེར་གི་ཆ། ངུར་ཅེས་
(38) ཟེར་དང་ན་ལམ་ནི། ཀོང་དུ་ལྡོས་ཤིག་དང་ན་ཤོ་མ་དྲུང་ཅིག་འདུགི་འདུག་གི་ ཆ། ལཾ་གི་'o[-]
(39) [མྱ?]ལོས་ཤིག་དང་ན་གྲེས་མ་དྲུང་ཅིག་འདུགི་འདུག་གི་ ཆ། ཤོ་མ་མདབ་ཅིག་ནང་དུ་མཛོ་
(40) མོ་ཞོ་ཞོས་ཤིག། དང་ན་ཞོ་ཐིགས་པ་གཅིག་ལས་མྱེད་གྱིས་གྲེས་མ་ཉག་མ་གཅིག་
(41) གིས་བུར་མ་[---]ལ་ཚ་བོ་བདག་གི་སྐ་རག་ལ་ཐོགསྡེ་ཐོགས་དེ་ བཞུད་ཅིག་རྭ་གཡོན་པའི་
(42) ཐོག་མ་ཆོདེ་ཆོད་དེ་ པྱིར་འོར་ཅིག་ཞུགས་ཤས་ཆ་ཅིག་གནཾ་དུ་པུས་ལ། དར་གི་སྣ་དག་
(43) ལས། ཁྲྀདེ་ཁྲྀད་དེ་ བཞུད་ཅིག། དང་ན་དེ་སྟེ་ཕན་ཅད་ན་ལ་མཐོན་པོ་ཡང་རྟ་ལྟར་གཡོར་གྱི་ཆ་
(44) [དགྱེ(/དབྱེ)]ཆེད་པོཡང་པོ་ཡང་ པྱིང་ལྟར་འདྲིལ་གྱི་ཆ༎ ལམ་རིང་པོ་ཡང། བེང་[ལྡར?]གཟད་གི་ཆ༎
(45) ཆེ་ཙམ་ན་སྲིང་རོའི་གམ་དུ་པྱིན་པ་དང་ཤོ་མ་མདབ་ཅིག་གྱི་ནང་དུ་ལྡོས་ཤིག་དང་ན་
(46) མར་སྲོ་མ་ཙམ་འདུགི་འདུག་གི་ ཆ། མར་སྲོ་མ་ཙམ་སྲིང་མོའི་སྐྲ་སྒུད་གྱིས་ཤིག་དང་ན་ཀོ་
(47) སྣུམ་ཤིང་སྣུམོ་སྣུམ་མོ་ མཛོ་མོ་མོད་ལ། ཤ། ལྷུ་བཞི་ནི་བྱ་ཟ་ཁྲ་འཐོག་དུ་འོར་ཅིག་
(48) ལྷུ་བཞི་གོ་scogs ནི་མྱིང་པོ་སྙིང་ལན་དུ་ཁྱེར་ཅིག། ཤ་ལྷུ་བཞི་གོ་scogs
(49) སྲིང་མོའི་དུར་དུ་ཆུག་ཤིག། མགོ་བྲང་སྨད་ལྔ་ནི་སྲིང་མོའི་སྔསུ་སྔས་སུ་ ཆུག་ཤིག་
(50) ཅེས་བསྡན་དེ་བདངོ་བདང་ངོ་ མྱིང་པོ་ཆསྡེ་ཆས་དེ་ བཞུད་ནས་སྲིང་རོའི་གམ་དུ་པྱིན་པ་དང་ཤོ་མ་[མདབ?]
(51) ཅིག་གི་ནང་དུ་བལྡསྣ་བལྡས་ན་ མར་སྲོ་མ་ཙམ་མཆིས། མར་སྲོ་མ་ཙམ་སྲིང་མོའི་སྐྲ་ཡེགས་[?]
(52) ཐོག་དུ་བཞག་ན་ཀོར་སྣུམ་ཤིང་སྣུམ༎ ཤ་བའི་ཚིལ་བུ་ཡང་ལ་ཡང་བཞུས་པ།
(53) ལུས་ལ། བསྒུསྣ་བསྒུས་ན་ ཤིག་ནི་གུན་དེར་སོང་མྱི་པོས་མདོ་གཤྀན་མར་རྟ་དང་རྩང་ཤེན་སྙལ་
(54) ངག་དང་གཤེན་ཚ་ལུང་སྒྲ་གཉེར་དེ་སྲིང་མོའི་ཤིད་བྱས་བྲང་བཙུགསྡེ་བཙུགས་དེ་ མཛོ་མོ་བསདེ་བསད་དེ་
(55) ཞ་ལྷུ་བཞི་གོ་scogs ན་བྱ་ཟ་ཁྲ་ཐོག་དུ་བོརོ་བོར་རོ་ ལྷུ་བཞི་གོ་scogsni scogs ནི་ མྱིང་པོ་སྙིང་ལན་དུ་ཁྱེར།
(56) ལྷུ་བཞི་གོ་སྩོགས་ནི་སྲིང་མོའི་ངུར་དུ་བཅུག་མགོ་བྲང་སྨད་ལྔ་ནི་སྲིང་མོའི།
(57) མཆུན་དུ་བཅུག། མྱིང་པོ་མཉེས་གཤེན་གྱིས་བཙལ་བཙལ་བ་གཞ་གསྩང་གྱི་རོགས་
(58) ཚེ་རབས་གྱི་པྱུགསོ་པྱུགས་སོ་ ཁྲག་ནི་མཚལ་གི་ཁྲགོ་ཁྲག་གོ་ རུས་ནི་དུང་གི་རུསོ་རུས་སོ་ རྨྱིག་པ་ནི་ལྕགས།
(59) གི་རྨྱིག་པ་རྭ་གསེར་གི་རྭ༎ མྱིག་ནི་སྤུགི་སྤུག་གི་ མྱིག་གནའ་ཕན་ན་ད་ཡང་ཕནོ་ཕན་ནོ་ གནའ་བསོད་ན་
(60) ད་ཡང་བསོདོ་བསོད་དོ་
(61) ༄༅། ༔། ཡུལ་སྐྱི་རོ་lchang སྔོན་ན་སྐྱི་རྗེ་རྨང་པོ་དང་སྒྱི་བདགི་བདག་གི་ བཙུན་མོ་ [སྲོ(/སོ)] [ཟའི?] [བུ?] [མོ?] གཉིས་
(62) བཤོས་དང་ནམས་གྱི་སྲས། མྱིང་པོ་དྲལ་པོ་སྐྱི་པྱུགི་པྱུག་གི་ འཇོན་པ་དང། སྲིང་མོ་
(63) lcham མོ་སྐྱི་ནམ་ཉག་ཅིག་མ་གཉིས། བཞུགས་བཞུགསྣ་བཞུགས་ན་ མ་གཞོན་དུ་གྲོངས་
(64) ན། སྐྱི་བདག་བཙུན་མོ་གཞོན་དུ་གྲོངས། གྱིས་མ་མཆིསྣ་མཆིས་ན་ སྐྱི་རྗེ་རྨང་པོའི་
(65) ཁབ་དང་དབྱལ་དུ་ནི་རྔེགས་ཟ་གང་རགས་མ་ཞིག་བླངས་ཤིང་བཞུགསྣ་བཞུགས་ན་ [སྐྱི?]
(66) པྱུགི་པྱུག་གི་ འཇོན་པ་དང་སྐྱི་ནམ་ཉག་ཅིག་མ་གཉིས། ནང་གྱི་བཟ་མ་མཆིས། ནུབ་གྱི་[བགོ?]
(67) མ་མཆིས་ནས། མྱིང་པོ་དྲལ་པོ་ནི་བྱང་ཀ་སྣམ་བཞྀརུ་བཞྀ་རུ་ ཤ་བཤོར་དགོ་[འདྲིམ]དུ་བཞུད་
(68) སྲིང་མོ་lcham མོ་ནི་སྡང་མ་ཡར་གྱིས་ལསུ་ལས་སུ་ ཕག་འཚོར་བཅུགསྡེ་བཅུགས་དེ་ ཕག་ལ་ཞོ་མྱི་འཞོའ་
(69) ཕག་ལ་བལ་མྱི་བལྡེ་བལ་དེ་ དབུ་སྒྲ་གནམ་དུ་ཡེར། སྲོ་ཤིག་ལ་པུང་དུ་ཟུག་ཅིང་བཞུགས།
(70) ཡུལ་གྱི་མ་མདའ་རུ་བྲུན་བག་བྲུན་གྱི་ནང་དུ་lcham སྐྱི་ནམ་ཉག་ཅིག་ནོངས་གྱིས་མ་
(71) མཆིས་ནས། མྱིང་པོ་དྲལ་པོ་བྱང་ཀ་སྣམ་བཞི་ནས། ཤ་ཉིང་ལ་ཉིང་བགལ་དགོ་ཉིང་ལ་
(72) ཉིང་བགལྡེ་བགལ་དེ་ བྱོན་ན། lcham སྐྱྀ་ནམ་ཉག་ཅིག་གྱིས། ལའི། ལྟང་དུ་བསུའ་སྡོན་ན་མ་[བསུས?]
(73) རབ་གྱི་ཚུམསུ་ཚུམས་སུ་ བསུ་སྟོན་ན་མ་བསུས། སྒོ་པྱི་སྒོ་འབྲུམ་དུ་བསུ་སྟོན་ན་མ་[བསུས?]
(74) lcham གར་བཞུད་སྐྱི་ནམ་ཉག་ཅིག་གར་བཞུད་ཅེས་བགྱིསྣ་བགྱིས་ན་ སྡང་མ་ཡར་མོ་
(75) མཆིད་ནས། ལསུ་ལས་སུ་ ཕག་འཚོར་བཅུག་ན་ཕག་འཚོ་ཞིང་འདུག་གྲང་ཞེས་མཆི།
(76) ཁྱིམ་ཙེས་གདང་གཡག་ལ་དྲྀསྣ་དྲྀས་ན་ ཁར་ཉིན་སྔ་ནི་ཕག་འཚོ་ཞིང་འདུག་འདུག་ན་
(77) དི་རིང་ནི་གར་སོང་མ་འཚལ་ཅེས་མཆི་ནས། མྱིང་པོ་དྲལ་པོ་ཡུལ་གྱི་མ་མདར༎
(78) བྱོན་ན་ཕག་བྲུང་གྱི་ནང་དུ་འབཙལ་བཙལ་ བ་དང་lcham སྐྱི་ནམ་ཉག་ཅིག་ནྀ་དབུ་སྐྲ་ནི་གནཾ་དུ་
(79) ཡེར། སྲོ་ཤིག་ནི་ས་ལ་ལྷགསྡེ་ལྷགས་དེ་ གྲོངས་ཤིང་བཞུགས་པ་དང་མཇལྡེ་མཇལ་དེ་ མྱིང་པོ་
(80) དྲལ་པོ་ནི་ཐུགས་ཆད་བྲང་འགམསྡེ་འགམས་དེ་ ཐུགས་ཆད་གྱི་ནི་རོ་རུ་ཆད་བྲང་གམ་གྱི་ནི་
(81) གདིངསུ་གདིངས་སུ་ གམ་ནས། སྲིང་གདོ་མྱིང་གྱིས། བགྱིསྡེ་བགྱིས་དེ་ བསྡུསྟེ་བསྡུས་ཏེ་ སྣམསྡེ་སྣམས་དེ་ བཞུད་ནས། དབུ་
(82) སྐྲ་གནམ་དུ་ཡེར་བ་ནི་འབྲི་བརྒྱ་སྲལ་བརྒྱ་ཞོ་བཞོས་མར་དྲུམསྡེ་དྲུམས་དེ་ དབུ་ལེའི་སྐུདུ་སྐུད་དུ་
(83) བགྱིསྡེ་བགྱིས་དེ་ བསྐུས་བཤད་གྱང་སྣུམ་ལ་ལེང་མ་ཕནདེ་ཕན་དེ་ དབུ་སྐྲ་ནི་གནཾ་དུ་ཡེར་སྲོ།
(84) ཤིག་པུང་དུ་ཟུགསྟེ་ཟུགས་ཏེ་ ལུག་བརྒྱ་གཡང་བརྒྱ་ཞོ་བཞོས་མར་དྲུམསྡེ་དྲུམས་དེ་ དབུ་ལེ་བསྐུསྟེ་བསྐུས་ཏེ་ [བཤད?]
(85) གྱང་སྣུམ་ལ་ནི་ལེང་མ་པནདེ་པན་དེ་ དབུ་སྒྲ་གནམ་དུ་ཡེར། སྲོ་ཤིག་པུག་དུ་ཟུག་ཅིང་
(86) བཞུགས། རི་དགས་ཆོ་མ་ཆོ་དགུའི་རྒང་གྱིས་བསྐུས་གྱང་སྣུམ་མ་འཔནདེ་འཔན་དེ་ དབུ་སྐྲ་
(87) གནམ་དུ་ཡེར། ནས། མྱིང་པོ་དྲལ་པོས་ཕ་གཤེན་རབ་མྱི་བོ་དང་དུར་ཤེན་གྱི་རྨ་ད་
(88) དང་གཤེན་ཚ་ལུང་སྒྲ་གསུམ་ཞིག་གཉེརྡེ་གཉེར་དེ་ lcham སྐྱི་ནམ་ཉག་ཅིག་ནི་དབུ་སྐྲ་
(89) གནམ་དུ་ཡེར་སྲོ་ཤིག་ནི་ལྷགས་གྱིས་མ་མཆིསྣ་མཆིས་ན་ པ་ལ་གཐོད་ཇི་མཆིས། བོན་
(90) ལ། ག་བྱད་ཅི་མཆིས་ཤེས་བགྱིསྣ་བགྱིས་ན་ ཕ་དུར་གཤེན་རྨ་ད་དང་གཤེན་རབ་མྱི་པོ་དང་གཤེན་
(91) ཚ་ལུང་སྐྲ་གསུཾ་གྱི་མཆིད་ནས། བོང་ལ་གཐོད་མཆིས་གཤེན་ལ། དཔྱད་མཆིས་
(92) གྱིས། ན་སྡེ་སོས་བ་ནི་མཆིས། ཤིསྡེ་ཤི་སྡེ་ བ་ནི་མ་མཆིས་གྱིས། ལན་ཤིད་ནི་ཆེརུ་ཆེ་རུ་ གཐང་འཚལ་
(93) ཆ་གར་ནི་རིང་དུ་བརྩིད་འཚལ་གྱིས། དབུ་སྐྲ་གནམ་དུ་ཡེར་བའི་སྐུད་དུ་ནི་སྲིན་རབས་
(94) གྱི་མཛོ་མོ་དྲམ་མའི་ཞོ་བཞོས་མར་དྲུམསྟེ་དྲུམས་ཏེ་ བསྐུ་འཚལ་གྱིས་མཛོ་མོ་དྲང་མ་ནི་
(95) ཡུལ། རྒོད་ཁྱེར་གྱི་འབྲི་མོ་སྲང་ན་གླང་ཁྱེ་པོ་རུ་གར་དང་སྨ་སྲལ་མོ་སྤུ་གཡག་
(96) གཉིས། བཤོས་དང་ནམས་གྱི་སྲས་ཤིག་མཆིས་གྱིས། མྱྀང་པོ་སྐྱི་པྱུག་འཇོན་པ་
(97) དེརུ་བཞུད་ཅིག་ཅེས་བགྱིསྣ་བགྱིས་ན་ སྐྱི་པྱུག་འཇོན་པ་ཡུལ་རྒོད་ཁྱེར་གྱི་འབྲི་སླ་དུ་
(98) བྱོན་ན། གླང་ཁེ་བོ་རུ་གར་དང་མ་སྤུ་འབྲི་སྲལ་མོ་གཉིས་བཤོས། པའི་བུ་མྱིང་པོ་
(99) རུ་བྱུང་ན། པུ་པོ་གཆེན་པོ་ནི་ལྷ་མཛོ་རུ་སྐྱེས། ཐོང་གར་དུ་སྐྱེས། རུ་ཚུགསུ་ཚུགས་སུ་
(100) ནི། བསྡོད། སྤུ་གཡག་དུ་བསྲིསྡེ་བསྲིས་དེ་ རྒྱབ་དུ་ནི་སྐས་མ་བོར། སྣ་རུ་ནི་ཤིང་མ་བཙུགས་
(101) སྟེ། ལྷ་ཁ་པོ་གངས་རྒྱལ་གྱི་མགུར་ན་འཚལ་ཞིང་མཆིསྡེ་མཆིས་དེ་ རྨ་ཉམ་ཉེས་གྱྀ༎
(102) རོགསུ་རོགས་སུ་ མྱི་རུང། ནུ་པོ་གཅུང་པོ་ནི། བྱང་ན་ཤ་འགེལ་དགོ་འགེལ། ཡུལ་ན་ས་འགེལ་+ལ་
(103) རྟོ་འགེལ། དེ། དཀོར་ཆེན་ནི་རྒྱལ་གྱི་དཀོར། རིན་ཆེན་ནི་རྟ་པོ་རིན། ལམ་རིངས་ནི་རྟའིས་
(104) གཉེར༎ ཁུར་ཅེན་ནི་མཛོའིས་བགུར་དེ། རྨ་ཉམ་ཉེས་གྱི་རོགསུ་རོགས་སུ་ རུང། སྲིང་མོ་lcham
(105) མོ་རུ་བྱུང་ན། ཁ་བྲེ་མོ་གཞུང་སྣར་མོ་ཞིག། པ་འབྲོང་བུ་རུ་གསེར་དང་བཤོས་
(106) དང་ནམས་ཤིང་བཞུགས། སྐྱི་པྱུགི་པྱུག་གི་ འཇོན་པའིས། ཞགས་བྲེང་ཞགས་མཉེན་གྱིས་
(107) བདབསྡེ་བདབས་དེ་ གནམ་དུ་རྒལ་གྱང་མ་བདང་སརུ་ས་རུ་ རྩོལ་གྱང་མ་བད་སྡེ་ཁྲིདེ་ཁྲིད་དེ་ བཞུད་
(108) ཕ་འབྲོང་བུ་རུ་སེར་དང་མ་མཛོ་མོ་དྲང་མར། བཤོས་གྱི་བུ་མཛོ་མ་མོ་ པྱི་ན་བུ་རྡོལ་འབྲང་
(109) སྡེ། ཁྲིདེ་ཁྲིད་དེ་ བཞུད། ནས། ཡུལ་སྐྱི་རོ་lchang སྔོན་དུ་བྱོན་ན། མཛོ་མོ་དྲང་མའི་ཞོ་བཞོ་
(110) མར་དྲུམསྡེ་དྲུམས་དེ་ དབུ་ལ་བསྐུསྡེ་བསྐུས་དེ་ བཤད་ན་དབུ་སྐྲ་གནམ་ཡེར་བ་ལྷན་ཆེས་ཞུ༎
(111) སྲོ་ཤིག་ས་ལེ་ལྷགས་པ་ཡང་བྱེར་དེ་མཆིས༎ མྱིང་པོ་དྲང་པོའི་ཞལ་[ནས?]མཛོ་མོ་
(112) དྲང་མ་འདི། ཞོ་བཞོས་གྱི་ཐེབ་ལེ་རྒྱན་དུ་རུང་བ་ལྡ་དབུ་ལེ་སྐུད་རུང་པ་ལྡས།
(113) པྱུགས་སྤོ་མ་ཉེ་དུ་ཁྱེད་གྱང་ཆབ་གང་ལརུ་ལ་རུ་ མཛོད་ཅིག་ཡང་བ་རབ་དུ་
(114) སྤོགས་འཚལོ་འཚལ་ལོ་ ཞེས་གསུངསྡེ་གསུངས་དེ་ བས་ལ་ནི་རྒྱལ་བསྒོས། འབྲུམ་དུ་ནྀ་སེ་
(115) བཙུགས། སེ་འབྲུམ་བཞི་བཅས༎ རྒྱལ་ཐག་བརྒྱད་ནི་འབྲེས། ཤིང་གདང་བཞི་
(116) ནི་བཙུགས། བྱ་དགྱིགས་བཞི་སྤྲར་ནས། སྲིང་གི་མཛོ་མོ་དྲང་མ་ནི་བཟང་དར་སྣ་
(117) ཆོན་དགུས་ནི་བརྒྱན་རུ་བཟངས་ནི་གཡུའི་རུ། རྨྱིག་བཟང་ནི་lchags གྱི་རྨྱིག་
(118) སྣལ་ཆུ་ནི་གསེར་ལ་བགྱིས། སྣ་དག་ནི་དར་གྱི་དྲངསྡེ་དྲངས་དེ་ དི་རིང་ཐུགས། གྲལ། སྡིང་
(119) ཆེན་ན་གཉེན་ཚོགས་གདུན་འཚོགས་ཆེ་ཚོགས་ཚུང་ཆུང་ ཚོགས་མང་ཚོགས། [འུ(/ཉུ)]
(120) ཚོགས་གྱི་ནང་ན་ལྡད་མོ་གྲལ་གང་མཛད་ཅིང་བཞུགས༎ དོ་མོད་ནམ་སྲོས་
(121) དགུང་རྨོས་ན༎ སེ་འབྲུམ་བཞི་ནི་བགྲོད་རྒྱལ་ཐག་བརྒྱད་ནི་གཟིགསྡེ་གཟིགས་དེ་
(122) ཕ། དུར་ཤེན་རྨ་དས་བསྐྱེར་ན་སྲིན་རབ་གྱི་མཛོ་མོ་ཁྱོད་གྱང། དི་རིང་འཔན་ཆད་
(123) ན་ཆབ་གང་ལརུ་ལ་རུ་ བགྱི་འཚལ་ཡང་བ་རབ་དུ་སྤོགས་འཚལ་གྱིས། ཞོ་བཞོས་གྱི་
(124) [ཐེབ?]ལེ་རྒྱན་མར་དྲུས་གི་དབུ་ལེ་སྐུད་དུ་འདོན་དོ༎ མཐིང་གྱི་རྫེའུ་ཚུང་གྱི་ནང་དུ་
(125) ཞོ་བཞོས། ན་ནང་བསྣ་ནུབ་བལྡམ། ནུབ་བསྣ་ནང་བལྡམ། སྲྀང་ཤིད་མྱིང་གྱིས་
(126) བདང་ན། lcham སྐྱི་ནམ་ཉག་ཅིག་གྱི་ཤིད་མྱིང་པོ་སྐྱྀ་པྱུག་འཇོན་བས།
(127) བཐང། སྲིང་མཛོ་དྲང་མ་བསྲིསྡེ་བསྲིས་དེ་ ཕནདེ་ཕན་དེ་ བསོད་ན་དེ་ལྟར་བསོདོ་བསོད་དོ་ དི་རིང་སང་
(128) [ཆད?]ན་རྗེ་བགྲ་པོ་བགྲ་རྒྱལ་དང་སྣམ་བཙུན་མོ་འདི་ལ་ཡང་མྱིང་མཉེས་གཤིན། གྱི་
(129) [སྲིན?]རབས་གྱི་མཛོ་མོ་དྲང་མ་འདི་ཡང། གནའ། ཕན་ན་ད་ཡང་ཕན། གནའ།
(130) [བསོད?]ན་ད་ཡང་བསོད་གྱིས། ངོ་ཤེས་ནི། བདག་གྱིས་ལོང་ཤིག་སྣ་ནར་བ་ནི་རྫིས།
(131) [---] [ཅིག?] [---]