OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1086

Pelliot tibétain 1086
    photo
1. Content : A receipt for payment for a house and land.
2. Note : Sheet. Recto, 7 lines. Verso, blank.
3. References :
Choix II (pl. 433), Takeuchi (1995: pl. 10).
Takeuchi (1995: 40-41)[I.Trans.], Takeuchi (1995: 165-166) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 40-41)[I.Trans.], Takeuchi (2016: 172-174) [I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༔། ཕག་གྀ་ལོའི་དབྱར། དར་པའྀ་སྡེ་ལྀ་ཐེའྀ་ཚེང་སྤུན་གྱྀ་ཁང་པ་འྀ་ས་ཝང་ཀྭང་
(2) ཧིང་དང་མུ་འབྲེལ་བ༎ ཐེ་ཚེང་སྤུན་ལས། གྭང་ཧིང་སྤུན་གྱིས་མཇལ་བའྀ་
(3) རིན་ནས་རྒྱ་ཤེག་གཉིས་དང། ཁྲེ་རྒྱ་ཤེག་གཉིསྟེ། སྤྱིས་རྒྱ་ཤིག་བཞི། སྔར་
(4) འཐམ་པ་བཞིན། ཚང་བར་ཐེའྀ་ཚེང་ལ་ཕུལྟེ། ཐེའྀ་ཚེང་གི་བུལ་རྒྱ་དང་
(5) དཔང་ཕོ། བེག་ཤུན་ཚེ། ལྱང་ཞེན་ཚེ། ལྀའུ་ཧིང་འདོ། སོང་བེང་འདོ་ལ་སྩོགས་པ་
(6) འྀ་དཔང་རྒྱས་བཏབ་པའ། ཁང་པ་མཇལ་པའི་རིན། ནུབུ་ཤི་ཀོག་ནེ་འཚལ་ཏེ། ཀོག་
(7) ནེ་གི་བུལ་རྒྱས་བཏབ་པ༎