OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1088_1

Pelliot tibétain 1088_1
    photo
1. Content : Draft of a contract for the sale of a cow.
2. Note : Fragment. There are three paper fragments under the text number Pt_1088: namely, Pt_1088 A, B, and C. A contract for a cow sale (Pt_1088_1) and a contract for borrowing wheat (Pt_1088_2) are found both on fragment A. Last two lines of this text are found in another fragment, and the connection between the first 9 lines and them are unclear.
3. References :
Takeuchi (1990a: 49), Takeuchi (1995: pl. 5).
Takeuchi (1990a: 48-52) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (1995: 30-31) [I.Trans.], Takeuchi (1995: 148-150) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 30-31) [I.Trans.], Takeuchi (2016: 151-154) [I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ཡོས་བུ་ལོ་འི་དཔྱིད༎ ཀྭ་ཅུ་ཁྲོམས་གྱི་འདུན་ས། སུག་ཆུ་བཏབ་པའི་ལན[la]n ལ།
(2) {དམག་པོན་བློན་ཁྲོམ་ལེགས་དང། བློན་རྒྱལ་ཙན་དང། བློན་ཀླུ་དོག་རྗེ་ལ་སྩོགས}
(3) {པས}་། སྟོང་སར་གྱི་སྡེ། ཀྭག་རྔང[rnga]ng ཤིའུ་དམར་སྲང་གསུམ་གྱིས་བོག[b]og དུ། རྒོད་
(4) སར་གྱི་སྡེ། སག་དགེ་བསྟན་ལ་བ་རྨད་གཆིག་མཇལ་པའི་སྤུ་རྟག་
(5) དང་རུས་ཚུགས་ལ་བ་ནག་པོ་རྭ་གཆིག་མ་མཆིས་པ་གཆིག་མཇལ་
(6) ཏེ། བ་སླད་གྱི་བླ་འོག་ནས་ཞལ་ཅེ་ཆེ་ཕྲག་ཇི་འབྱུང་འམ་བདག་པོ་ཞིག་
(7) གུད[gu]d ན་འབྱུངསྟེ། བ་ཤོལ་པར་གྱུར་རམ་དགེ་བསྟན་མཆིད་གྱི་འཚལ་བར་བགྱིས་
(8) བརྒྱ་ལ་དགེ་བསྟན་གྱི་ཡུལ་དུ་བསྐུལbsk[u]l ཏམ་ཁུས་མ་སླེབས་དམ་གོང་ནས་སྨོས[s]mos
(9) པ་བཞིན་མཆིད་གྱི་འཚལ་བར་བགྱིས་པའི་ཁ་[ལེ་ནས། ]
(10) (separate fragment) ཕྲལ་དུ་རྔང[rnga]ng ཤི་[འུ]གི་སྒོར་འབུལ་ཕར་བགྱིས་པའི་དཔང་ལ། [---]
(11) [---]ཅི་ན་མཆིད་གྱི་འཚལ་ཞིང་བསྐྱིན་bza[ng རབ] [---]