OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1088_2

Pelliot tibétain 1088_2
    photo
1. Content : Draft of a contract for the borrowing of wheat.
2. Note : Fragment. There are three paper fragments under the text number Pt_1088: namely, Pt_1088 A, B, and C. A contract for a cow sale (Pt_1088_1) and a contract for borrowing wheat (Pt_1088_2) are found both on fragment A.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 22).
Takeuchi (1995: 65) [I.Trans.], Takeuchi (1995: 202-203) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 64) [I.Trans.], Takeuchi (2016: 215-216) [I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༔། ཡོས་བུ་ལོའི་དཔྱིད་སླ་ར་བ་འི་ངོ་ལ། སྟོང་སར་གྱི་སྡེ། ཅང་ལྷ་ལེགས་གྱི་གྲོ་ཁལ་བཞི་[---]
(2) གོད་སར་གྱི་སྡེ། སག་དགེ་བསྟན་གྱིས་སྔ་གཡར་དུ་འཚལྟེ། སླར་འབུལ་བའི་དུས་ནི་ལན་འདི་[---]
(3) [སླ]ར་བ་མ་གུམ་ཚུན་ཅད་གྲོ་[བྲེ]ཕུལ་གང་ཡང་མྱྀ་ཆད་པ་[དུས]གཆིག་[དུ]ལྷ་ལེགས་གྱིས་སྒོར་[འབུལ]
(4) བར[ba]r བགྱིས། དུས་དེར་མ་ཕུལ་ལམ་གྱ་གྱུ་ཞིག་འཚལ་ན་གཆིག་ལ་གཉིས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ། དངོས་སྒྱུར་[དང]
(5) བཅས[bca]s པར་ནས་སི་གྱི་རིས་ཐང་རྩྀས་ཞིང་རིངr[i]ng ལུགསུ་ཕྲོག་ན་ཡང་ཞལ་ཅེ་ཚིག་ཆིག་ཀྱང་མྱྀ་མཆིས་པར་
(6) བགྱིས། [b]gyis/ བརྒྱ་ལ་དགེ་བསྟན་རྗེ་བླས་གིས་བསྒལ་ཏེ་གཞི་ལ་མ་མཆིས་[སམ་pa]n པུན་དུ་གྱུར་ན་དམ་རྒྱ་འདི་གོང་ན་
(7) རྨོས་པ་བཞིན་མཆིད་གྱིསgyi[s] འཚལ་ཞིང་འབུལ་བར་བགྱིས་པའི་[---] [ལེན]