OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1098

Pelliot tibétain 1098
    photo
1. Content : A contract for a man hiring another to do his corvée duty of transporting the annual grain tribute for him.
2. Note : Sheet. Almost complete text. Recto, 13 lines with ten round vermillion seals. Verso, blank.
3. References :
ChoixII (pl. 443), Takeuchi (1995: pl. 38).
Wang and Chen (1983: 54), Yamaguchi (1985: 505-506), Coblin (1991a: 87-88), Takeuchi (1995: 94-96, 264-267)[I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 91-92, 288-292)[I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) [---]'i ལོའི་སྟོན་སླ་འབྲིང་པོ་ཚེས་བཅུ་བདུན་ལ༎ སྟོན་རེས་ལོ་ཐང་སྐྱེལ་བའྀ་ཕོ་ཉ༎ ལྀ་གཡུ་ལེགས་ལ་བབ་
(2) [---] གཡུ་ལེགས་གཞི་ལ་མ་མཆིས་ནས༎ སྟོང་སར་གྱི་སྡེ། འབུ་ཨེང་ཙེ་གླསྟེ༎ གླ་ཐང་ནྀ་དཀར་ནག་དང། རས་སུ་
(3) [---]བཅུ་བཞི་ཐང་དུ་བགྱི་བར་བགྱིས༎ འཕྲལ་དུ་ནས་ཁལ་ལྔ་དང། ཁྲེ་ཁལ་གཅིག་སྩལད་པའྀ་ནང་ན༎ ནས་
(4) [---]གྱི་འོག་དུ་རས་ཡུག་ཅིག་འཚལ༎ གླ་སླད་མ་ནས་ཁལ་ཕྱེད་དང་ལྔ་དང། ཁྲེ་ཁལ་ཕྱེད་དང་བཞི་ལུས་པ་ནི། ཨེང་
(5) ཙེts[e] དངོསdng[o]s སུག་ལས་ཁོར་ནས་སྩལད་པར་བགྱིས༎ ལོ་ཐང་སྐྱེལ་དུ་མཆྀ་བ་ལ་རྗེ་བླས་གཉེར་མྱི་ཀུམས་སམ་ལོ་ཐང་གྀ་
(6) རྣམས་ཆད་པ་ཞིག་དུ་གྱུར་ན༎ བླ་འོག་གི་ཆད་ཅི་བྱུང་བ། ཨེང་ཙེ་དངོས་མཆིད་ཀྱིས་འཚལ་བར་བགྱིས། བརྒྱའ་ལ་
(7) ཨེང་ཙེས་རྗེ་བླས་གཉེར་མྱི་ཀུཾས་སཾ་མྱི་འབྱོར་རཾ། གཞི་ལ་མ་མཆིས་སམ་ཕན་ཕུན་ཞིག་དུ་གྱུར་ན༎ དམ་གོང་ནས་
(8) [བྱུང]བ་བཞིན་འཇལ་གཉའ་ཁས་ལེན། ཨེང་ཙེའི་ཕུ་བོ་འབུ་ལྱང་ཛེ་ཡིའུ་སྟགུ་སྟག་གུ་ གཉིས་མཆིད་ཀྱིས་
(9) འཚལ་བར་བགྱིས༎ གླ་ཐང་ལུས་པ་ཨེང་ཙེ་རྗེ་བླས་འཁོར་ནས༎ ཡིའུ་སྟགུ་སྟག་གུ་ དང། ཞི་སུམ་དུ་མཆིས་ནས་སྩལད་
(10) པར་བགྱིས། འདྀ་ལྟར་ཐམ་ལགས་པའྀ་འོག་དུ། སྔར་ལོ་བ་ཞིག་མཆྀས་ན༎ ནས་ཁལ་བདུན་ཕབསྟེ་ཕབ་སྟེ་ གང་མྱི་
(11) ལོ་བ་ལ་འཕྲལ་དུ་སྩལད་པར་བགྱིས་པའྀ་དཔང་ལ། ཝང་སྟགུ་སྟག་གུ་ དང། ལུ་ཛེ་ཤེང་དང། ལེང་ཧོ་པེའུ་ཚྭོན་དང། ཡུན་ཨན་ཙེ་
(12) [དང་ca]ng ཨི་ཙེ་དང། ཇེའུ་བརྟན་ཀོང་དང། ༌༌༌་ལ་སྩོགས་པའྀ་དཔང་རྒྱ་དང་ཨེང་ཙེ་དང་ཁས་ལེན་རྣམས་
(13) གྱི་སུག་རྒྱས་བཏབ་པའ༎ (ten round vermilion seals)