OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1104

Pelliot tibétain 1104
    photo
1. Content : A ledger for the loaning of grain by a temple.
2. Note : This manuscript is composed of two sheets of paper glued together. Recto, 29 lines of Tibetan texts, which are divided into eight distinct paragraphs; text A through text H. Because the two sheets seem to have been originally separate, and because the upper part of the texts A and B is missing, the relative position between texts A-B and texts C-H, namely, whether texts A-B originally preceded texts C-H or vice versa, cannot be expected as a certainty. Verso, Chinese text.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 29).
Takeuchi (1995: 74-77)[I.Trans.], Takeuchi (1995: 225-231)[I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 72-75)[I.Trans.], Takeuchi (2016: 241-249)[I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(A1) ༔། བློན་སྟག་ཟིགས་ལ་སླན་འབུལ་བའྀ་རྒྱུར་འབྲས་ཤོལ་ཁལ་བཞྀ་ཕོགསྟེ་སྒྱེའུ་
(A2) ཀ་ལ་གཏད༎ (two round vermilion seals)
(B1) ཇ་མེ་ཏིང་གི་སྩང་བང་ཕྱགསྟེph[y]agste ཁྲེ་རུལ་ཁལ་བརྒྱད་བྱུང་བའྀ་ནང་ན། ཁལ་
(B2) གཉིས་ནྀ་འོལ་བྱིར་སྐྱེམས་རྒྱུར་རུང་བ་འདྲ་ནས་སྐྱེམས་རྒྱུར་ཆང་ཕ་ལ་གཏད་
(B3) ཁལ་དྲུག་ནྀ་རུལ་ཚབས་ཆེསྟེ་སྒྱེའུ་ཀ་ལ་གཐད༎ (a round vermilion seal)
(C1) ༔། ཁྱྀའྀ་ལོའི་སྟོན་སླ་ར་བ་འྀ་ངོ་ལ༎ དམག་དཔོན་སྤྱན་བློན་སྟག་ཟིགས་མཆིས་པའྀ་ཚེ། སྡེ་བའྀ་ཚོགས་སྐྱེམས་[རྒྱུ]
(C2) མ་མཆིས་ནས༎ ལྷ་རིས་གྱི་སྩང་ལས་ཁྲེ་ཤོལ་ཁལ་བཅུ་ཞིག་སྔ་གཡར་དུ་མནོསྟེ་འཚལྟེ། སྙིང་ཙོམས་
(C3) གྱྀ་སྡེ་ཅང་ཝེང་ཡིར་དང། སྟོང་སར་གྱྀ་སྡེ་ལྀ་ཛིན་དར་གྱིས་མནོས་ཕ༎ ལན་འདྀའྀ་སྟོན་སླ་ཐ་ཅུངས་ཉ་ཚུན་ཅད་
(C4) ལྷ་རིས་གྱི་བང་སྒོར་འབུལ་བར་བགྱིས། དུསུ་མ་ཕུལ་ན་གྱུར་དུ་དབབ་[ཅིར]ཁོང་ཏའྀ་སྒོ་ནས་དབྲོག་པར་
(C5) བགྱིས་ནས་སུག་རྒྱས་བཏབ་པ༎ (two round vermilion seals)
(D1) གོང་མ་དང་དུས་གཅིག་དུ། ལྷ་རིས་གྱི་སྩངs[ts]ang ལས་ཁྲེ་ཤོལ་ཁལ་བཅུ། བློན་ཀླུ་བཟང་གིས་གཡར་པོར་འཙལ་
(D2) ཏེ། ལན་འདྀའྀ་སྟོན་སླ་ཐ་ཅུངས་ཉ་ལ་ལྷ་རིས་གྱི་བང་སྒོར་འབུལ་བར་བགྱིས་པའྀ་གཏན་པ་ཨན་ལྷ་'[du---]
(D3) [---] ཅང་ཛིན་དར་དང། ཁང་ཅེའུ་ཅེའུ་དང། ཅང་པུག་ཙེ་ལ་བཅསྟེ། དུསུ་མ་ཕུལ་ན་གྱུར་དུ་དབབ་ཅིར་
(D4) ཁོང་ཏ་རྣམས་དབྲོག་པར་བགྱིས། འདྀ་རྣམས་ཀྱང་གཆོག་གྀ་གཏན[g]tan པ་གཅིག་ལ་བཅསྟེ་
(D5) སུག་རྒྱས་བཏབ་ཕ།
(D5a) (inverted line<) ཁང་ཅེའུ་ཅེའུའྀ་སུག་ཡིག་ཚད (>inverted line)
(D5b) (inverted line<) ཅང་ཛེམ་ཙིན་གྱི་སུག་ཡིག་ཚད (>inverted line)
(E1) སྟོན་སླ་[]བ་གནམ་སྟོང་གྀ་གདུགས་ལ། ལྷ་རིས་གྱི་སྩང་ལས། ཁྲེ་ཤོལ་ཁལ་བཅུ་ཞིག། བློན་
(E2) ལྡོང་བཟང་གིས་གཡར་ཕོར་འཚལ་ཕ། བློན་སྟག་ཟིགས་མཆིས་པའྀ་ཚེ་སྐྱེམས་རྒྱུར་འཚལ་ཅེས་
(E3) མཆི་ནས། ཞང་ལོན་གྱི་བྲན་དྲུ་གུ་ལེགས་ཅུང་དང། ཤེག་ནེ་ནེ༎ གིས་མནོས་ཏེ། ལན་འདྀ་
(E4) སྟོན་སླ་འབྲིང་ཕོ་གནམ་སྟོང་ཚུན་ཆད་ལྷ་རིས་གྱི་བང་སྒོར་འབུལ་བར་བགྱིས། དུསུ་མ་
(E5) ཕུལ་ན་གྱུར་དུ་དབབ་ཅིར་ཁོང་ཏ་ལེགས་ཅུང་ལསྟོགས་པའྀ་སྒོ་ནས་དབྲོག་ཕར་
(E6) བགྱིས་ཏེ་སུག་རྒྱས་བཏབ་ཕ༎ (a round vermilion seal)
(F1) གོང་མ་དང་དུས་གཆིག་དུ། བློན་སྟག་ཟིགས་ལ་སླན་ཆང་རྒྱུ་ཁྲེ་ཁལ་བཆུ་ཕོགསྟེ། སྒྱེའུ་
(F2) ཀ་ཞེན་འདོ་དང་འབེ་ཙེ་ལ་གཐད༎ སེ་
(G1) ༔། གོང་མ་དང་དུས་གཆིག་དུ། བློན་ཁྲི་བརྩན་གྱིས་ཡང་ཁྲེ་ཁལ་ལྔ་གཡར་ཕོར་[---]
(G2) ཕ་ཨིམ་ཙི་ཧྭན་གིས་མནོསྟེ། སྔར་ཁལ་ཉི་ཤུ་འཚལ་པ་དང་དུས་གཆིག་དུ། འབུལ['b]ul
(G3) བར་བགྱིས་དུསུ་མ་ཕུལ་ན་གྱུར་དུ་དབབ་ཅིང་###སྒོ་ནས་འཕྲོག་པར་བགྱིས་
(G4) ནས་སུག་རྒྱས་བཏབ་ཕ༎
(H1) ༔། བློན་སྟག་ཟིགས་བསུ་སྐྱེལ་གྱི་སུག་ཐབ་སྦྱར་བར་སྐྱེམས་རྒྱུ་ཁྲེ་ཁལ་བཞི་ཕོགསྟེ་
(H2) རྒྱེའུ་ཀ་ལ་གཐད༎