OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1119

Pelliot tibétain 1119
    photo
1. Content : A ledger for the loaning of grain by a temple.
2. Note : Sheet. The beginning, the end, and the left half are missing. The remaining text is divided into twelve paragraphs, each consisting of two to six lines; here we shall call them paragraphs A through L. Paragraphs A, B, and C appear to be separate contracts, probably contracts for loaning of grain by the same creditor. Pragraphs D through K, on the other hand, make up a contract for the loaning of grain to several peasants. Paragraph D is the main body of the contract, while paragraphs E through K are the names registered. Recto, 30 lines. Verso, blank.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 33).
Takeuchi (1995: 83-85)[I.Trans.], Takeuchi (1995: 247-251)[I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 81-83)[I.Trans.], Takeuchi (2016: 267-271)[I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(A1) [---]l བར་བགྱིས། དུསུ་
(A2) [---]
(A3) (a round vermilion seal)
(B1) [---]s ཁྲེ་ཁལ་ཕྱེད་[---]ngs
(B2) [---]པ། དཀར་ཅག་དང་གཏནg[tan]
(B3) [---]###
(C1) [---]སྀ་གྱི་བང་སྒོར་འབུལ་བར་
(C2) [---]འྀ་སྒོ་ནས་[གཏའ་ཉི] [---]ཞིང་དབྲོག་པར་བགྱིསྟེ་
(C3) [---]###
(D1) [---]ཁྲེ་ཕོགསྟེ། འབངས་གྱིས་སྐྱིན་པོད་དུ་སྩལ་པ༎ དོག་ངན་
(D2) [---] [སྐྱིན་po]r སྩོལ་པ་ཡང། སོ་སོ་འི་དགེ་སྐོས་དང་དོག་ངན་ལ།
(D3) [---]དུསུ། དམ་ཡིག་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་དོག་ངན་དང་དགེ་སྐོས་རྣམས་
(D4) [---][su]མ་ཕུལ་ལམ། སྩང་དངོས་སུ་མ་འབྱོར་ན། དོག་ཚན་སོ་སོ་འི་
(D5) [---][b]gyis ནས། དོག་ཚན་སོ་སོར་ཁྲེ་སྐྱིན་པོ་ཕོག་པའི་མྱི་སྨྲ་དཀར་ཆག་
(D6) [---]###
(E1) [---]ཁྲེ་ཁལ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕྱེད་དང་བརྒྱད་ཕོགསྟེ། དགེ་སྐོས་དམ་ཧྭེ[hv]e དང་དོག་ངན་དང་བུར་འདོ་
(E2) [---] (two round vermilion seals)
(F1) [---]ཚན་དུ་ཁྲེ་ཁལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ཕོགསྟེ། ཧ་སྟག་རྟོན་ལ་གཐད་ནས་སུག་རྒྱས་
(F2) ###
(G1) [---]ཀིམ་གྀ་ཚན་དུ་ཁྲེ་ཁལ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ཕོགསྟེ། བིག་ཀིམ་ཀིམ་ལ་གཐད་ནས་སུག་
(G2) ###
(H1) [---]འདོ་འི་ཚན་དུ་ཁྲེ་ཁལ་བཆུ་གཆིག་ཕོགསྟེ། ཁང་ཧྭ་འདོ་ལ་གཐད་ནས་སུག་རྒྱས་བཏབ།
(H2) ###
(I1) [---]ཤེང་ཀུན་ཙེ་འི་ཚན་དུ་ཁྲེ་ཁལ་བཞི་བཆུ་རྩ་བརྒྱད་ཕོགསྟེ། དགེ་སྐོས་དེའུ་ཝེན་དང་དོག་ངན་ཤེང་ཀུན་ཙེ་
(I2) [---]སུག་རྒྱས་བཏབ༎ (two round vermilion seals)
(J1) [---][dog]ངན་ཅང་ཧེ་ཇེའུ་གི་ཚན་དུ་ཁྲེ་ཁལ་པྱེད་དང་བཆུ་དགུ་དང་བྲེ་ལྔ་ཕོགསྟེ། དགེ་སྐོས་ཅི་ཛིག་དང་ཅང་ཧེ་
(J2) [---]གཐད་དེ་སུག་རྒྱས་བཏབ༎ (two round vermilion seals)
(K1) [---]དོག་ངན་ཨན་ཀིམ་ཀང་གི་ཚན་དུ་ཁྲེ་ཁལ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕྱེད་དང་དགུ་དང་བྲེ་ལྔ་ཕོགསྟེ། དགེ་སྐོས་དེའུ་སི་དང་
(K2) [---]ཨན[^a]n ཀིམ་ཀང་ལ་གཐད་དེ་སུག་རྒྱས་བཏབ༎ (two round vermilion seals)
(L1) [---] [dog][---]