OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1162

Pelliot tibétain 1162
    photo
1. Content : A contract for a man hiring another to do his corvée duty as a conveyer.
2. Note : Sheet. The end and the left edge are missing. Recto, 8 lines. Part of a finger-measure of the employer and two round vermilion seals are found to the right of the last line. Verso, blank.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 39).
Takeuchi (1995: 96-97)[I.Trans.], Takeuchi (1995: 268-269)[I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 93-94)[I.Trans.], Takeuchi (2016: 293-295)[I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༔། གླང་གྀ་ལོའི། སྟོན་སླ་ཐ་ཅུངས་ལ་སོ་ཀུན་ཀུན་གྱིས༎ ཐེག་མཁན་དགུང་སླ་གསུམ་ཞིག་འབབ་[ནས?]
(2) ཀུན[ku]n ཀུན་དངོས་གྱྀ་ཐེག་མཁན་དུ་མྱྀ་ལོམ་ནའ༎ ཀོག་ཧིནhi[n] གླས་པའི་རིན་དང། ཞག་གྲངས་གྱི་མྱི་བླ་ལས་
(3) ---ཨི[---][i?] སྦྱིནsby[i]n བར་བགྱིས་པ་ལས༎ ཐོག་མ་སླ་བ་གཆིག་ནི། གླ་ཡང་ཐང་བཞིན་དུ་སྩལ་པ་ལགས༎ སླ་བ་གཉིས་
(4) [གསུམ?]ནྀ། དགུན་སླ་ཐ་[ཅུངས] [---]ཚུན་ཆད། ལེ་ལོ་བགྱིས་ཏེ་མའma['] སྩལད། སྔར་[ཁ་du]s གྱང་བཏབ་
(5) [གྱང?]དུསུ་ཡང་མ་འབུལ། ཡང་du[s སུ་ཡང?]བཏབ་པའ༎ ལན་འདི་གནམ་སྟོང་གི་གདུགས་ལ་རྒྱ་ཏ་ཤིང་
(6) [?་ཀང]ཞིག་སྩལ་པར་བགྱིས། པའྀ་དཔང་ལ། ཁང་དར་ཚེ་དང། སོ་ཞེ་དང་སག་བུན་འདོ་དང། སོང་ལུག་[---]
(7) [---][u][---] ལསྩོགས་པའྀ་དཔང་རྒྱ་དང། ཀུན་ཀུན་གྱི་སུག་རྒྱ་བཏབ་པའ༎ སུག་རྒྱ་མ་མཆིས་ནས་འཛུབ་
(8) [---]གྱྀ་[---]པའ།
(9a) (inverted line<) སོ་ཀུན་ཀུན་གྱི་འཛུབ་[ཚད]བཏབ་པ (>inverted line)
(9b) (two round vermilion seals)