OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1166

Pelliot tibétain 1166
    photo
1. Content : A contract for the borrowing of a knife.
2. Note : A large sheet called glegs tshas. Complete text. Recto, other Tibetan texts. Verso, 9 lines.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 14).
Takeuchi (1995: 56-57, 178-179)[I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 56-57, 188-190 )[I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༄༅། ༔། ལྀའུ་ཀླུ་རྟོན་གྱྀ་བུ་ལོན་གྲི། གཆིག༎ སེར་ཛྀན་ཁེང་ལ་ཆགས་ཏེ༎
(2) འབུལ་བའི་དུས་ནྀ་འབྲུགྀ་འབྲུག་གྀ་ ལོའི་དགུན་སླ་ར་བ་ཚེས་ཉི་ཤུ་ལ་ཀླུ་རྟོན་གང།
(3) ན་མཆིས་པའི་སྒོར་འབུལ་པར་བགྱྀས། དུས་དེར་མ་ཕུལ་ན་གཅིག་ལས།
(4) གཉིསུ་གཉིས་སུ་ བསྒྱུར་ཏེ། ཛིན་ཁེང་གི་སུག་སྤྱད་དང་ཤིའུ་གྀན་གང་ལ་བབ་ཀྱང་རུང་
(5) སྟེ་དམ་རྒྱ་འདྀས་རྀང་ལུགས་བགྱིས་ཏེ་ཕྲོགས་ཀྱང་ཞལ་མཆུ།
(6) ཚྀག་ཅིག་ཀྱང་མྱི་མཆིའ་བར་བགྱིས་པའྀ་དཔང་ལ། སག་སྟག་སླེབས། ཨིམ།
(7) འབྱྀ་ལེའུ་དང་སོང་ལུག་ལུག་དང་+ང་ ཁང་མངma[ng] ཟྀགས་ལསཚོགས་པའི་དཔང་
(8) རྒྱ་དང། ཛྀན་ཁེང་གི་སུག་ཡྀག་ཚད་ཀྱིས་བཏབ་པའ། ཆེ་ཆུང་ནི་ཨིམ་སྟག་རྨའྀ་
(9) གྲི་ཙམ་མོ༎ མཆིའད།