OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1217

Pelliot tibétain 1217
    photo
1. Content : Official dispatch regarding the awards to Ta rig bra sha.
2. Note : Sheet. Complete text. Recto, 12 lines with a square vermilion seal at the right bottom corner and oblique lines to fill the blank space. Verso, blank.
3. References :
Choix II (pl. 493, notice 17).
Lalou (1939-1961: II, 85) [P.Translit.],Wang and Chen (1983a: 58-59) [I.Trans.],Wang and Chen (1983b: 108-109) [I.Translit.],Yamaguchi (1985: 495-496) [I.Trans.],Takeuchi (1986: 571) [P.Translit., P.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༄༅། ༔། ཞང་ལོན་ཆེན་པོའི་ཁྲོམ་ཆེན་པོ་འི་འདུན་ས༎ ཙོང་ཀ་རྩིས་སྐྱང་དགུར་ནས་འབྲུག་
(2) གི་ལོ་འི་དཔྱིད་སླ་ར་བ་འི་ངོ་ལ༎ བཀྱེ་འི་ཕྱག་རྒྱ་ཕོག་སྟེ༎ ཏ་རིག་བྲ་ཤས་གསོལ་+ལ་ [b]a བདག་
(3) ངན་པས༎ བདག་ངན་པས་སྔ་སླད་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འདབ་དུ་དཔེན་པ་འི་ཞོ་ཤ་ཕུལ་པ་འི་ངོ་འཕྲལ་
(4) གྱི་ཡི་གེ སྟགི་སྟག་གི་ ཟར་ཅེན་གནང་བ་ཙཾ་ཞིག། འོག་དཔེ་ཕྱག་རྒྱ་འགའ་འཅང་བར་ཅི་གནང་ཞེས་གསོལ་པ་ལས་
(5) ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་སྩོལ་ཆིག་ཆེས་ཞང་ལོན་ཆེན་པོ་དང། ཞང་ལོན་ཆན་པོ་ཡོ་གལ་འཅོས་
(6) པ་འི་མཆིད་ཀྱིས་བཆད་དེ༎ བཅད་མདོ་དཀར་ཅག་དང་གཐུགས་ན༎ ཏ་རིག་བྲ་ཤས་
(7) བཙན་པོ་སྐུ་ཅུང་སྟེ་འབངས་རབས་ཅིག་གློ་བ་རིངས་པ་འི་དུས་སུ། སྟོད་ཕྱོགས་མན་
(8) ཆད། དཔེན་པ་འི་རྗེ་བླས་ཆེར་བགྱིས་[p]a འི་ཡོན་གིས༎ དངུལ་གྱི་ཡི་གེ་ཆུ་ཆུང་ ངུ་
(9) དང། སྟགི་སྟག་གི་ ཟར་ཆེན་སྩལ་ཏོ་ཞེས༎ ཞང་ལོན་ཆེན་པོ་དང། ཞང་ལོན་ཆེན་པོ་ཡོ་
(10) གལ་འཅོས་པ་ཚོགས་པ་འི་མཆིད་གྱིས༎ བཅད་དེ༎ བློན་བཙན་སྒྲ་འདུས་
(11) དཔལ་དང། བློན་ལེགས་སུཾ་རྗེ་དཔལ་འདུས་ཀྱི་སུག་རྒྱ་འོག་ནས་གཐད་དེ། བཆད་མདོ་
(12) འོག་དཔེ་ཕྱག་རྒྱ་འཅང་དུ་སྩལད་པའ་+འ་ (a square vermilion seal <) [---]བཀའ་རྟགས་[---] (> a square vermilion seal)