OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1297_1

Pelliot tibétain 1297.1
    photo
1. Content : Contract for the borrowing of grain seeds.
2. Note : Sheet. Complete text. Recto, 12 lines with 2 illegible round vermilion seals at the bottom. Verso, a Chinese contract. Cf. Takeuchi (1995: 153-154), Catalogue V (314-315).
3. References :
Choix II (pl. 609), Choix III (57-59) [I.Translit.], Takeuchi (1995: pl. 20).
Lalou (1939-1961: III, 5) [P.Translit.], Wang and Chen (1988: 16 in Chinese, 42-43 in Tibetan) [I.Translit., I.Trans.], Wang (1998: 95-96) [I.Trans.], Takeuchi (1995: 196-197) [I.Translit., I.Trans.], Wang (2000: 115-121) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 67, 209-211)[I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༄༅༎ ###སྙིང་ཚོམས་གྱི་སྡེ། ཧྭ་ཛེ་ཛེས་ས་བོན་དང་བརྒྱགས་མ་མཆིས་སྟེ། [st]e/
(2) ཕོངས་བྲེལ་ནས༎ གཚུག་ལག་ཁང་ཝེང་ཤིའུ་སིའི་དཀོན་མཆོག་དང། བཅུ་ཅའི་སྩང་ལས་
(3) གྲོ་ནས་རྒྱ་ཤེག་བརྒྱད་སྔ་སྐྱིན་དུ་བླངས་ཏེ། སླར་འབུལ་བའི་དུས། ལན་འདིའི་སྟོན་སླ་འབྲིང་
(4) པོ་གནམ་སྟོང་གི་གདུགསg[d]ugs ལ༎ ཝེང་ཤིའུ་སིའི་དགེ་སྐོས། བན་དེ་ལེང་ཧྱེན་[]ལ་
(5) མཆིས་པའི་ལྷ་རིས་གྱི་བང་སྒོར་བསྐྱལ་ཆིང་འབུལ་བར་བགྱིས། དུས་དེར་འབུལ་དུ་
(6) མ་བཏུབ་བམ། རང་རེང་འཚལ་ན། གཆིག་ལས་གཉིསུ་གཉིས་སུ་ བསྒྱུར་ཏེ། གྱུར་དང་བཅས་པར༎
(7) ཛེ་ཛེའི་སྒོར་ནང་ནོར[n]or ཕྱི་ཕྱུགས་དང། རྒྱབ་གོས་གོས་སུག་སྤྱད་ཆི་ལ་བབ་ཀྱང་སྡུད་སྟེ་
(8) རིང་ལུགསུ་ལུགས་སུ་ འཕྲོགས་ན་ཡང་ཞལ་མཆུ་ཚིག་ཆིག་མྱི་མཆི་བར་བགྱིས། ཛེ་ཛེ་མ་
(9) མཆིས་ན། ཁོ་ནའི་བུ་ཧྭ་ཁྲོམ་ལེགས་དམ་གོང་ནས་སྨོས་པ་བཞིན་མཆིད་གྱིས་འཚལ་ཞིང་
(10) འབུལ་བར་བགྱིས་པའི་དཔང་ལ། ཝང་སྟགུ་སྟག་གུ་ དང། ལིའུ་ལྷ་ལེགས་དང་###
(11) ###ལསྩོགས་ལ་སྩོགས་ པའི་དཔང་རྒྱ་དང། ཛེ་ཛེ་དང་ཁས་ལེན་གྱི་སུག་རྒྱ་
(12) སུག་ཡིག་ཚད་གྱིས་བཏབ་ཕའ༎