OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1297_5

Pelliot tibétain 1297.5
    photo
1. Content : Contract for the borrowing of a mare.
2. Note : Sheet. Complete text. Recto, 8 lines with 4 illegible round vermilion seals at the bottom. Verso, covered with the back-up paper. Cf. Takeuchi (1995: 153-154).
3. References :
Choix II (pl. 612), Takeuchi (1995: pl. 19).
Lalou (1939-1961: III, 5) [P.Translit.], Wang and Chen (1988: 61-62 in Chinese, 29-30 in Tibetan) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (1990a: 61-65) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (1995: 62-63, 194-195) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 61-62, 206-208)[I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༄༅། ༔། སྟགྀ་སྟག་གྀ་ ལོའི་དགུན༎ སེ་ཏོང་པའྀ་སྡེs[d]e སྐྱོ་ཡང་ལེགས་ལས༎ ཅང་བན་དེ་ལེང་ཧྱེན་གྱྀས༎ རྟ་རྒོད་མ་གཆིག་མཇལད་པ་ལས༎ རྟ་འདྀ'[dI]
(2) སླར༎ ཡང་ལེགས་གྱྀས་གཡར་གཡྲ་ ཏེ་འཚལད་ནས༎ ཡོས་བུ་ལོའྀ་སྟོན་སླ་འབྲིང་པོ་ཚུན་ཆད་སླར་བན་དེ་ལེང་ཧྱེན་གྱྀ་སྒོར་བསྐྱལདbskya[ld?] [---]
(3) བར་བགྱྀས༎ དེ་ཚུན་ཆད་རྒོད[r]god མ་འདྀ་གུཾ་སྟོར་ཞྀག་དུ་གྱུརད་[ན་ya]ng// རྟ་སྐྱིན་ཚད་thu[b ]སྦྲུཾ་གཆིག་འཔྲལ་ལ་ལེང་ཧྱེན་ལ་འབུལ་[]
(4) དང༎ རྟ་དངོས་གུམ་སྟོར་དུ་མ་གྱུརད་ན་ཡང༎ དབྱར་ཚན་དུ[d?]u སྩལད་ཆྀང་རྟེའུ་མཆིས་པར་ཡང་གཡོན་བླངསྟེ་བླངས་ཏེ་ རྟ་མྱི་སྦྲུཾ་ན་ཡང་ཡང་ལེགསle[gs]
(5) མཆིད་ཀྱྀས་འཚལ་བར་བགྱིསྟེ་བགྱིས་ཏེ་ ཡང་ལེགས་དུསུ་དུས་སུ་ རྟ་མ་བསྐྱལད་དཾ་ཐ་སྙད་ཆིག་བཏགས་པར་གྱུརད་ན། ཁས་ལེན་སྐྱོ་sma[-]
(6) ལེགས་དང། ལྷ་སྟང་སྟང། དཾ་གོང་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་མཆིད་ཀྱྀས་འཚལ་བར་བགྱིས་སྟེ། ཁོང་རྟ་རྣཾས་ཀྱྀ་སུག་རྒྱ་དང། བློན་གཡུ་[---]
(7) བཟང། དང། བློན་ལྷ་བཟང་ལྷ་སྟོན་དང། ཙེའུ་སྟག་ལེགས་དང། [འག(/འགོ)]བརྟན་ཀོང་དང་+ང་
(8) [---]དཔངd[pa]ng རྒྱས་བཏབ་པའ༎