OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_2124

Pelliot tibétain 2124
    photo
1. Content : A ledger for the loaning of grain by a temple.
2. Note : Sheet. The beginning and the left half are missing. Recto, 16 lines of a ledger in Tibetan, which can be divided into three distinct paragraphs; text A through text C. Pièce 1 of Pt_2125, which consists of one large sheet and five small fragments labeled pièce 1 through pièce 5, bears a part of a hand-letter-measure in Tibetan. It should be annexed to Pt_2124 (l.13). Verso, a name register of Chinese inhabitants of Dunhuang in Chinese script.
3. References :
ChoixII (pl. 628), Takeuchi (1995: pl. 31).
Takeuchi (1995: 79-82)[I.Trans.], Takeuchi (1995: 238-241)[I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 77-78)[I.Trans.], Takeuchi (2016: 256-160)[I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(A1) [---]n གིས་ནས་ཁལ་དྲུག་དང་[---]
(A2) [---] [སྡེ་ག]ནོ་སྟག་རྟོན[rt]on དང་དྲུ་གུ་ལྷ་ཅུང་དང་དྲུ་གུ་ཨ་སེ་ཇེ་གོལ་གིས་ནས་ཁལ་ཕྱེ་དང་
(A3) [---]གཅིག[gci]g གི་འཇལ་གཉ་གཅིག་གྀས་བགྱིས། [སླར?]འབུལ་བ་འི་དུས་ནྀ་ལུག་གི་ལོའི་དགུན་སླ་
(A4) [---] [འབྱུང་པ་བཞ]ཨིན་དུ་བན་དེ་[---]ལྷ་[ལི] [---]o [---] [རུ]འབུལ་བར་བགྱིས། སླད་གིས[gi]s དྲུགུ་ལྷ་[ཅུང]
(A5) [---]དང་བྲེ་ཕྱེ་དང་དོ་འཙལད་པ་[ཏེ། ]དུས་གོང་མ་དངda[ng]
(A6) [---] [ཏེ]ཁོན་ཏ་རྣམས་གྱི་སུག་རྒྱ་དང་སུག་ཡྀག་ཚད་དང་དཔང་པོ་གནོ་མང་ལེགས་དང་གནོ་
(A7) [---]རྒྱས་བཏབ་ཕ༎
(A7a) (inverted line<) དྲུ་གུ་ཨ་སེ་འི་སུག་ཡིག (>inverted line) (seven round vermilion seals)
(B1) [---]འི་དབྱར་འདུན་ས་དར་མ་ས་དཀོན་མཆོག་[གི]གསྩང་སྩང་ ལས༎ [---][u] [སྒྱུར]སྔ་གཡར་དུ་ལྷ་རིས་ཞ་པའི།
(B2) [---]སྤེསs[p]es ནས་གསུམ་འཚལ་པ་དང། ཁྲི་[ཐང]སོག་པོས་ནས་ཁལ་གསུམ་འཚལ་པ་འདི་རྣམས་གཅིག་གི།
(B3) [---] [འབུལ་པའི་དུས་ནི་ལན་འདིའི་དགུན་སླ་འབྲིན་[པོ]ཉ་ལ་དམ་གི་གླད་ནན་[ལས]འབྱུང་
(B4) [---][bgy]is// དུས་དེར་མ་ཕུལ་ཏམ་གྱ་གྱུ་བགྱིས[bgyi]s པར་གྱུར་ན་གཅིག་ལས་གཉིས་
(B5) [---]བགྱིས་སྟེ། ཁོང་ཏ་གཉིས་གྱི་སུག་རྒྱ་སུག་ཡིག་ཚད་དཔང་པོ་[---]
(B6a) (Pt_2125 pièce 1<) [---]རྒྱས་བཏབ། (>Pt_2125 pièce 1)
(B6b) (inverted line<) [---]ཡྀ་འཛུབ་ཚད (>inverted line) (three round vermilion seals)
(C1) [---]གཉིས[g]nyis འཚལ་ཏེ། གཉg[nya?] ཚནtsha[n] [---][i]ཁྱི་སྤེ་དང་ཁྲི་ཐང་སོག་པོ།
(C2) [---]རྒྱ་སུག་ཡིག་ཚད་གྱིས་བཏབ་པའི། [pa]'i/ དཔང་ལ་སྐྱོགས།
(C3) [---]### ལས་སྩོགས་པའི་དཔང་རྒྱས་བཏབ་པའ༎ pa['//]
(C3a) (four round vermilion seals)