OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_2127

Pelliot tibétain 2127
    photo
1. Content : A contract for the borrowing of cotton.
2. Note : Sheet. Complete text. The sheet is attached to the end of a long scroll of a Chinese text. Recto, 10 lines. Three round vermilion seals and the hand-letter-measures are found below the main text.
3. References :
ChoixII (pl. 630), Takeuchi (1995: pl. 16).
Takeuchi (1995: 59)[I.Trans.], Takeuchi (1995: 184-186)[I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 58-59)[I.Trans.], Takeuchi (2016: 195-197)[I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) [---] འདེ'd[e] ཅང་འེ'[e] ཤུང་ལསla[s]
(2) [---] [ཧེ]ཨེང་གྱིས་སྔ་སྐྱིན་དུ་འཚལ་ནས་སླ་འབུལ་
(3) [པ་དུ]ནིn[i] སྟག་གི་ལོའི་དཔྱིད་སླ་ཐ་ཆུངས་ཙེས་ལ་འཔུལ་པར་བགྱིས་བརྒྱ་ལ་
(4) དུ་དེར་མ་པུལ་ན་གཅིག་ལས་གཉིསུ་རས་རབ་འབུལ་པར་བགྱིས། རས་གྱི་གཏ་
(5) ཏོག་ལེ་བྲེ་གསུམ་ཤོང་བ་གཙགg[tsa]g སྤུ་[རྒུ?]ཡང་ཡལ་ནས་གྱང་གྱུར་དུ་འབུལ་
(6) པར་བགྱིས་བརྒྱ་ལ་བན་འདེ་ཧེ་ཨེང་མ་མཆིས་ན་ཁས་ལེན་ཐེན་བུན་འདེ་ཙེག་གོང་
(7) ན་སྨོས་པ་དང་ཇེའུ་ཧྭོ་འདོ་གསུཨེམ་གཉིས་ ཁང་མཆིས་པྲལ་དུ་འཔུལ་བགྱིས་པའི་
(8) དབང་ལ་བན་འདེ་ཅང་ཧེ་ཆེའུ་ཚེའུ་ དང་ཅང་ཀ་ཤུན་###ལས་སྩོགstso[g]
(9) པའི་དབང་རྒྱ་ཧེ་ཨེང་དང་ཁས་ལེན་གཉིས་གྱི་སུག་ཡིག་དང་སུག་རྒྱ་བཏབ་ཕ།
(10a) (inverted line<) [ཧེ་ཚེའུ་སུག་ཡིག]ཙད་བ (>inverted line)
(10b) (inverted line<) ཇེའུ་ཧྭོ་འདོའི་སུག་ཡིག་ཙད་བཏབ་པ (>inverted line)