OTDO
Old Tibetan Documents Online

S_01000

Or.8210/S.1000
    photo
1. Content : Sino-Tibetan phrasebook.
2. Note : A single sheet of scroll. The beginning and the end are missing. Recto, the Chinese sūtra, Jingang banruo boluomi jing 金剛般若波羅蜜經 (Vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra). Verso, 12 lines of Tibetan. A Tibeto-Chinese word and phrase book. See Or.8210/S.2736.
3. References :
Thomas and Giles (1948: 761-763) [I.Translit., I.Trans.], Giles (1957: no.941), Takata (1988: 195-196), Iwao et al (2012: 34-35) [I.Translit.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ch[---]b[---] མདེའུ་ལ། ཙེན་ཙོག༎ ཀླདk[l]ad ལ། ཙེན་ལེང༎ སྤྱིན་ལ། ཀེའུ༎ རྒྱུས་པ་ཀིན༎ སྨྱུག་མ་ཅུག༎ [c]ug// m[---]
(2) ཀུང་ཕྱཱང༎ སྟན[sta]n ལ། འཕྱེ་འབའ་ཆན༎ སུབs[u]b འཕྱི་ཐོའུ༎ གོང་ནན་ལ། ཀེག་དའྀ༎ གོང་ཐག་ལ། ཕན་ཧུནhu[n] [---]
(3) སྨྱད་ལ། འབའ་ཚེའུ༎ མདུང་[ཙེ་ལ] ཚྱན[tsh]yan ཞིན༎ བ་དན་ལ། པན་ཙེ། ནམ་འགྲེ་ལ། ཚེའུ་བན་ཁེ༎ མྱི་ཉེny[e] འམ'a[m]
(4) ལ། པུ་འབེའི༎ འཇི་འདོད་ལ་ཡེའུ་ཤི་མ་བུར། བརྙལ་བ། ཙྀག་ལ༎ སོ་མངསླ། ཤེ༎ རལ་གི།
(5) གཞོང་པ་མོ་ཁྭེ། ཡོག་པ་ཆོའུ་བང་[---]e// [---]u ལ་ཨོང༎ ཤིང་ཁྱེར་ཤོག་ཡ་ཙངtsa[ng] ཤེའེ་ལ༎ རྡོ་ལ། ཏི་ཐིབthi[b]
(6) [---]ཧྭ་ཨ༎ བཞོ་ཀ་བྱ་ན། པང་ཅག༎ མེ་ལོང་ཀེང༎ ཁུག་མ་ཅིམ་ཅན༎ དམྱྀག་ལ། འགན། སྨྱིནs[m]yin
(7) མ། འབི་འབོའུ༎ སྣ་པྱིར་ཀོང། ཁ་ལ། པ་ཁེའུ། སོ་ལ། འཀའ་ཅྀ༎ སྨང་ར་ཙི་སུ༎ ལག་པ། བེའུ་
(8) ch[---] [---]ཤག༎ [sh]ag// ཡོབ་ཅེན་དང༎ []གན་ཐེའུ་ཤེག༎ རོ་ཉེ་སིག[s]ig ལབ༎ ཞ་ཉེ། པེག་གང། གོང་སྔོན་པུ་པག།
(9) འཚེམ[']tshem དོ། དོན་ཝང༎ བབ་ལེ་ཀབ་ཁོ༎ བེར་འོའུ་ཚེ༎ ནམ་འོང་ཙེའུtse['u] བན་ལེ༎ ཇི་ཚམ་འདོད། ཏ་ཤེའུshe['u]
(10) ཡིང་རེ་ཨོང[^ong] རོ༎ བཀའ་ཏག་མ་ཆད༎ ཕུན་ཞྀམ། སེའུ་སྀ་ག་རོ་ཨ༎ ཁྲེ་འབྱེ་སྭན༎ ཁྲབ་མ༎ རྨོགrmo[g]
(11) ཕུབ༎ [ph]ub// སྟ་རེ༎ ཟོར་བ༎ ཉི་མ། [ཟླ]བ༎ སྐརs[ka]r མ།
(12) སྐུs[ku] r[---]'o//