OTDO
Old Tibetan Documents Online

S_09498_A

S_09498_A + [S_13683_C]   -- The text is divided between two parts.
Or.8210/S.9498_A + Or.8210/S.13683_C
    photo
1. Content : Testament of Ba (fragment).
2. Note : Sheet. The beginning and the end are missing. Recto, 6 lines. Verso, blank.
3. References :
van Schaik and Iwao (2009: 479).
van Schaik and Iwao (2009) [I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) [---འྀ]ལགས་གཏོལ་མ་མཆྀས། ར་སའྀ་བེང་གང་དུ་བཞག༎ ཞང་ལོན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་སྒྲ་ལེགས་[---]
(2) [---]དུ་བཅུགས་ན། ལྷ་བལ་གྱྀ་ངན་སྔགས་དང། འཕྲ་མེན་ལྟ་བུ་ཡོད་དམ་མྱེད༎ ཐུགས་ཕྲྀགphrI[g] [---]
(3) [---]ལོ[l]o ts[a] [][m]a མཆྀས་ཏེ༎ ཚོང་དུས་ཁ་དྲུག་དུ། ཁ་ཆེ་དང་ཡང་ལྀ་ལོ་ཙ་པ་འཚལ་[---]
(4) [---]e སྦྱྀན[sby]In ཆེ་ཆུང་གཉིས་དང༎ ཁ་ཆེ་ཨ་ནན་ཏ་དང་གསུམ་རྙེད་མེ་མ་[---]
(6) [---]འྀ་གཙུག[g]tsug ལག་དང། སྨྲང་ལུགས་དངda[ng] [---]