OTDO
Old Tibetan Documents Online

S_10646

Or.8210/S.10646
    photo
1. Content : Rāmāyana.
2. Note : Fragment. The beginning and the end are missing. Recto, Chinese sūtra Da zhidu lun 大智度論 (Mahāprajñāpāramitā-śāstra). Verso, nine lines of Tibetan. This fragment joins with IOL Tib J 737.1 at ll.8-16, which is a Tibetan version of Rāmāyana story.
3. References :
Iwao et al (2012: pl. 61).
Iwao et al (2012: 100) [I.Translit.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) [---]པ་ལས།
(2) [---]སྟོནst[o]n མོm[o] ཆེརch[e]r sby[-]r ཏེ། ལོ་དུ་མ་འྀ་བར་དུ་བཤོས་སྐྱེམས་
(3) [---]s ཀྱིས༎ ཀྱོད་ཇྀ་ཉེས་ཏེ་ངུ་ཞེས་རྨས་པ་དང༎ ཕ་མྱེས་ཤི་
(4) [---]བཀའ་སྩལད་པ། ངེད་ལྷ་ལས་གཞུང་བཟང་བ་མྱེད་ནས་
(5) [---]ལང་གིས་མ་བྱེད་ཆིག་ཆེས་བྱས་པ་དང༎
(6) [---]གཞན་དང་མྱྀ་འདྲའ་སྟེ༎ བུ་ཚས་ལན་ཀླན་
(7) [---]མྱེས་ཀྱི་ལན་གླན་བ་འྀ་རོགས༎ ཚ་བོ་རྣམས་
(8) [---]གླན་བའྀ་ཀླགས་ཡོད་ན། ངེད་ཀྱིས་
(9) [---]'I [---]e'i [---]