OTDO
Old Tibetan Documents Online

insc_Brag_A

insc_Brag_A + [insc_Brag_B]   -- The text is divided between two parts.
insc_Brag_A
     
1. Content : Inscription of Brag lha mo
2. Location : in the district of Ldan khog
3. Date : 780-800?
4. Condition :
5. Photos / Rubbings :
Tsering (1982, plate ten): full inscription too small to read, Heller (1997: plates 1-2 ?)
6. References :

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༄༅། བཙན་པོ་བྱང་ཅུབ་སེམས་དཔའ་+འ་ ཁྲྀ་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱྀ་སྐུའྀ་རིང་ལ་
(2) བསོད་ནམ་ཆེ། དབུ་རྨོག་རྩན་དེ་ཕྱོགས[phyog]s བཅུར་མཐའ་+འ་ སྐྱེས་ནས་
(3) སྦད་ཆིངch[i]ng དརྨ་+མ་ ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ སྡེ་མང་+ང་ མོ་ཞིག་གཏན་ལ་བབ་པར་བསྒྱུར་ཏོ་
(4) [---]རྒྱལ་ལསྩོགསྤ་+པ་ བརྒྱ་སྟོང་པྲག་དུ་མ་ཞྀག་ཐར་+ར་ པར་+ར་ ཞུགསོ་ཞུགས་སོ་
(5) [---r(/)]གཙུག ལག་ཁང་རྒྱས་པར་བརྩྀགསྟེ་བརྩྀགས་ཏེ་ རྐྱེན་འབངས་དང་+ང་ རྗེ་ཞྀང་ལ་
(6) [---]ལྡན་བར་ཕུལ། དམ་པའྀ་ཆོས་ནཾ་དུ་[ཡང]+ང་ མྱྀ་[ཨྀག]པར་
(7) ཐེགth[e]g ཆེན་པོ་བཞེསྟེ་བརྟན་བར་ zhཨུགསོ་zhཨུགས་སོ་ '''