OTDO
Old Tibetan Documents Online

insc_Lijiang

insc_Lijiang
     
1. Content : Stele found at Lijiang
2. Location :
3. Date : ante 757
4. Condition : extant
5. Photos / Rubbings :
Wang (2001: two plates before back cover)
6. References :
Feng (1994a) [I. Translit., I. Trans.], Feng (1994b) [I. Translit., I. Trans.], Sege (1995) [I. Translit., I. Trans.], Wang (2001: 421-427)[I. Translit., I. Trans.], Ōhara (2002: 9-12) [I. Translit., I. Trans.], Ōhara (2003: 200-205) [I. Translit., I. Trans.], Wang (2003) [I. Translit., I. Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༄༅་༔། མཚོ་རུམ་ལོང་ལ་དག་ཐོག་མ། རྒྱ་འབངས་ལས་
(2) རྒྱ་རྗེ་གཏན་ཀྱྀ་རྗེར་མྱྀ་རུང་ནས༎ བཙན་པོ་ལྷ་སྲས་ལ་
(3) གློ་བ་ཉེསྟེ་ཉེས་ཏེ་ བློན་སྐྱེས་བཟང་ལ། ཕྱག་འཚལ་ནས་ཕོ་ཚེད་ཟང་
(4) མང་ནྀ། གསེར་ཆེན་པོ་སྩལད༎ ལོང་ལ་དག་གཙང་ཅེན་སྩལད། པ་ལས་ལོ་
(5) དགུ། བཅུ་ལོན་དེ། གུཾ། བའི་མཆད་པ་