Old Tibetan Documents Online བོད་ཡིག

Text Archives > insc_Yulin25

insc_Yulin25
    This Text All the Texts Find both and  
(1) ༄༅༎ ཛེའུ་
(2) དེའི་ཅུང་གྱིས་
(3) ཕག་འཕོགས་ པའ་
(4) ཁོར་འཁོར་ ཅིག་
(5) བགྱིས་པའ་
(6) འདི་ཤང་ཤེའི་
(7) སྐུ་ཡོན་དུ་
(8) བསྔས་བསྔོས་ པའ་
(9) ལགས་སོ༎
';