OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1088_1
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

(1) // yos bu lo 'i dpyid / / kva cu khroms gyi 'dun sa / sug chu btab pa'i [la]n la /
(2) {dmag pon blon khrom legs dang / blon rgyal tsan dang / blon klu dog rje la stsogs}
(3) {pas} / stong sar gyi sde / kvag [rnga]ng shi'u dmar srang gsum gyis [b]og du / rgod
(4) sar gyi sde / sag dge bstan la ba rmad gchig mjal pa'i spu rtag
(5) dang rus tshugs la ba nag po rva gchig ma mchis pa gchig mjal
(6) te / ba slad gyi bla 'og nas zhal ce che phrag ji 'byung 'am bdag po zhig
(7) [gu]d na 'byungste / ba shol par gyur ram dge bstan mchid gyi 'tshal bar bgyis
(8) brgya la dge bstan gyi yul du bsk[u]l tam khus ma slebs dam gong nas [s]mos
(9) pa bzhin mchid gyi 'tshal bar bgyis pa'i kha [le nas / ]
(10) (separate fragment) phral du [rnga]ng shi ['u] gi sgor 'bul phar bgyis pa'i dpang la / [---]
(11) [---] ci na mchid gyi 'tshal zhing bskyin bza[ng rab] [---]
Loading...