OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_2125
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

(A1) /:/ zha pa'i sde / [kam] klu bzher sngo brtsan gyi bran / cang le'u le'u gis nas khal bzhi dang bre [---] 'tshal pa dang / ^a snas mdo legs gyis nas
(A2) khal pye dang gsum dang bre bzhi 'tshal pa dang / yem 'j[i]ng khyi cung gis nas khal pye dang gsum dang bre bzhi 'tshal pa dang / li'u sin cung gis nas khal
(A3) pye dang gsum dang bre bzhi 'tshal pa dang / / bong tsugs pa'I 'bangs da myi yul byin gyis nas khal pye dang gsum dang bre bzhi 'tshal pa dang / mo lgo 'dzom ge [---]
(A4) khal pye dang gsum dang bre bzhi 'tshal pa dang / phug yog pa'i sde / rmar kam bzang kong gi bran / rgya so gus nas khal phye dang gsum dang bre bzhi 'tshal
(A5) pa' dang / / dru gu khrom skyes nas khal phye dang gsum dang bre bzhi 'tshal pa dang / myang ro'i [sd]e / dru gu [tsho? stong?] gi bran tshe'u dzIn hing gIs nas khal [phye] dang
(A6) gsum dang bre bzhi 'tshald [pa] dang / / lug ngan da bu sa'i ['bang]s [gshen?] gsas chung nas khal phye dang [g]sum dang bre bzhi 'tshald
(A7) dang mngan khri [gsa?] [']i 'bangs [sl]e lha led kyis nas khal pye dang gsum dang bre bzhi 'tshald pa dang / khe rgad lha
(A8) chung nas khal pye dang gsum dang bre b[zh]i 'tshald pa dang myi 'di rnams gchigi 'jal nya gchigis bgyis ste /
(A9) 'bul ba'i dus ni dam gyi glad na[n las 'byu]ng ba bzhin dar [ma sa'i bang sgor] 'bul bar bgyis ste / / khong ta rnams [sug]
(A10) [---] rgya sug yig tshad dang / [---] ###
(A11) dang / klu brtan la stsogs pa'i dpa[ng rgyas b]thab pa / /
(A11a) (inverted line<) rgya so gu 'i sug yig (>inverted line)
(A11b) (inverted line<) dru gu khrom skyes gyi sug yig tshad btab (>inverted line)
(A11c) (inverted line<) khe rgad lha cung gi su[g yig] tshad gyis btab pa' (>inverted line)
(A11d) (inverted line<) ^a snas mdo legs kyi sug yig tshad (>inverted line)
(A11e) (inverted line<) yem 'jIng khyi cung gi sug yig tshad gyis btab (>inverted line)
(A11f) (inverted line<) da myi yu[l byin su]g yig (>inverted line)
(A11g) (inverted line<) mo lgo 'dzo 'ge'i sug yig tsha[d] (>inverted line)
(A11h) (seven round vermilion seals)
(B1) /:/ spre'u 'i lo 'i dpyid / / dkor [sde'i (/pa'i)] 'bangs 'ga' [---]
Loading...