OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1221

[Pt_1208] + Pt_1221   -- The text is divided between two parts.
Pelliot tibétain 1208 + Pelliot tibétain 1221
    photo
1. Content : Ledgers for loaning wheat.
2. Note : This text is divided into two manuscripts: Pt_1208 consists of a large oblong sheet of paper glued together with two fragmentary sheets, and Pt_1221 is a fragmentary sheet of paper. The beginning and the end are missing. Recto, consists of two texts: (A) a ledger for loaning of wheat (Pt_1208:1-12), and (B) another ledger for loaning of wheat (Pt_1208: 13-14 and Pt_1221:1-11). The beginning lines of Text B is not visible because they are overlaid with Pt_1208. Verso, Chinese verse.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 34).
Takeuchi (1995: 85-87) )[I.Trans.], Takeuchi (1995: 252-256)[I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 84-87) )[I.Trans.], Takeuchi (2016: 272-277)[I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(B1) (Pt_1208,B1<) [---]ལ་བཅསྟེ། ཁོང་ཏ་གཉིས་གྱྀ (>Pt_1208,B1) (Pt_1221, B1<) སུག་རྒྱ་དང་སུག་ཡིག་ཚད་gyis(>Pt_1221,B༡༽ (Pt_1208, B1<) བཏབ་པའ། (Inverted line<) ཛེའུ་ཧིངh[i]ng གྀ་སུག་[ཡིག་ཚད] (>Inverted line)(>Pt_1208, B1)
(B2) (Pt_1208, B2<) [---]སྟོང་སར་གྱི་སྡེ་ཤེག་པུ་ཤེའི (>Pt_1208, B2) (Pt_1221, B2<) ཚན། ཤེག་[---]གཡར[g.ya]r དུ་མནོསྟེ། པ་དག་ལེགle[g]
(B3) [---]g སྔ་གཡར་མནོསྟེ་
(B4) [---]དངོས་གྱི་[---]གཆིག[gchi]g ལས་གཆིག་བཅསྟེ་
(B5) རྒྱས[rgya]s བཏབ་པ། (a roung vermilion seal?) ### སྟོང་སར་གྱི་སྡེ་བམ་
(B6) [---]གྲོ་ཁལ་གཉིས་[---]མནོས་པ་དང། སྙིང་ཚོམས་གྱྀ་
(B7) [---]ཚིན་ཚིན་གྲོ་ཁལ་[---]གཡར་དུ་མནོསྟེ་སླར་སྟོན་འབུལ'bu[l]
(B8) [---][zh]I འབྲང་དང། གཆིག་ལས་གཆིག་བཅསྟེ། ཁོང་ཏ་གཉིས[gny]is གྱི་སུགs[u]g
(B9) [---]### སྟོང་[སར་གྱི་སྡེ]འགོ་སྟག་པོ་[---]
(B10) [---]དུ[d]u མནོས་པ་དང་རྒོད་སར་གྱི་སྡེ་ཁོང་[---]e [---]
(B11) [---]ཁོང་ཏའི་སུག་རྒྱས་བཏབ་[---]